Avís legal

Informació general per a complir a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

TITULAR

FEDERACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT (FEVECTA)

ADREÇA

C/ Arquebisbe Majoral, 11 baix

CONTACTE

fevecta@fevecta.coop

963521386

DADES REGISTRALS

Inscrita en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana núm. FC CV-15

C.I.F F46565495

SEGELL DE QUALITAT

Distintiu ‘Fent Empresa. Iguals en Oportunitats’ que atorga la Generalitat Valenciana, en reconeixement al treball en favor de la Igualtat mitjançant la implantació del II Pla d'Igualtat (2018-2021).

Tarifes de quotes trimestrals d‘afiliació a FEVECTA per al 2023

Cooperatives fins a 5 treballadors 128,00 €
Cooperatives de 6 a 10 treballadors 173,00 €
Cooperatives d'11 a 21 treballadors 227,00 €
Cooperatives de 22 a 40 treballadors 370,00 €
Cooperatives de més de 40 treballadors 492,00 €
Cooperatives de segon grau 115,00 €

El primer any d'afiliació les noves cooperatives gaudiran d'una bonificació del 100% de la quota i del 50% durant el segon any.

Els preus s'incrementaran anualment d'acord al cost de la vida.

FEVECTA és l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del lloc http://www.fevecta.coop

FEVECTA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il•lícit de la informació apareguda en la seua pàgina d'Internet. El contingut de la pàgina de FEVECTA s'ofereix amb caràcter informatiu i divulgatiu. Amb els límits establerts en la llei, FEVECTA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat o actualització de les dades que es contenen en la mateixa. Les pàgines d'Internet de FEVECTA Contenen enllaços (links) a altres pàgines de tercers sobre les quals FEVECTA no assumeix cap responsabilitat.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i qualsevol altre contingut inclòs en aquest website són propietat exclusiva de FEVECTA o els seus llicenciants, per la qual cosa qualsevol transmissió, distribució o reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial ha de comptar amb el consentiment exprés de FEVECTA.

Per a accedir a alguns dels serveis que FEVECTA ofereix a través del seu website, l'usuari haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

FEVECTA desitja posar en coneixement dels usuaris del web, com a responsable del tractament de la política duta a terme pel que fa al tractament de totes les dades de caràcter personal que es faciliten a través dels formularis del web, xarxes socials o altres mitjans tant electrònics com en paper:

DRET D'INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

FEVECTA, com a responsable de tractament, en compliment de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), i del Reglament (UE) 2016/679, (des d'ara RGPD) posa en coneixement dels usuaris i persones relacionades amb l'entitat, la política duta a terme pel que fa al tractament de totes les dades de caràcter personal que es faciliten al Responsable de tractament en els termes indicats a continuació.

TIPUS D'INFORMACIÓ QUE RECOLLIM 

Recopilem informació a través dels formularis del web, xarxes socials, etc., per oferir millors serveis a tots els nostres usuaris. Generalment li demanem informació personal, com el seu nom, NIF, adreça postal, adreça de correu electrònic, número de telèfon per emmagatzemar-la en els nostres fitxers.

Categories de dades: Dades d'identificació personal, dades d'activitats comercials, dades de transaccions i comptables.

FINALITAT DEL FITXER

Totes les dades que es sol·liciten seran tractades en els nostres sistemes informàtics formant part dels nostres fitxers i seran necessaris per a:

a) Atendre la seua petició de contacte i d'informació i registrar els productes i/o serveis sol·licitats.

b) Prestar els serveis contractats i atendre les peticions realitzades pels nostres clients.

c) Realitzar la gestió de clients, administrativa, comptable i fiscal.

d) Informar de les novetats en productes i serveis que siguen del seu interès així com convidar-lo a cursos de formació, xerrades, i resta d'esdeveniments que ofererisquen assessorament relacionat amb els nostres serveis

e) Aquells altres fins necessaris per al desenvolupament, compliment i control de la relació contractual que el client mantinga amb el Responsable de Tractament.

D'aquesta manera, i previ a l'enviament de qualsevol formulari, l'usuari és informat per expressar el seu consentiment al tractament de dades personals i acceptar la nostra política de protecció de dades i privacitat, de quines dades personals són les que es recullen i es tracten, i la seua finalitat específica, i l'usuari podrà expressar el seu consentiment lliure amb l'opció d'"Enviar" la política de protecció de dades i el tractament de les seues dades de caràcter personal.

SEGURETAT

En el tractament de les dades de caràcter personal, el responsable de tractament es compromet a garantir i protegir les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques dels fitxers i, especialment, el seu honor i la seua intimitat familiar i personal, obligant-se en aquest sentit, a efectuar el corresponent tractament de dades d'acord amb la normativa vigent en cada moment i a guardar el més absolut secret en relació amb la informació dels usuaris.

Les dades de caràcter personal objecte de tractament no es faran servir per a altres finalitats que no es troben ací recollides o, si escau, per altre document o contracte que vincule a ambdues parts amb condicions particulars.

Excepte consentiment exprés per part dels usuaris, no realitzarà cessions ni comunicacions de dades a tercers que no estiguen previstos a la LOPD.

El responsable de prendre mesures per garantir que qualsevol persona que actue sota la seua autoritat i tinga accés a dades personals només puga tractar aquestes dades seguint instruccions del responsable, llevat que estiga obligada a això en virtut del Dret de la Unió o dels estats membres.

El responsable de Tractament informa els usuaris que, de conformitat amb el que disposa la LOPD i el RGPD, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat o il·lícit i contra la destrucció o dany accidental, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Igualment, el Responsable de Tractament garanteix a l'usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.

QUALITAT DE LES DADES

Les dades que es comuniquen a través del web o un formulari hauran de ser exactes i posades al dia sent d'exclusiva responsabilitat dels usuaris l'actualització de les dades.

EXERCICI DELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ I OPOSICIÓ

El responsable de tractament l'informa de que els usuaris podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament de dades i la portabilitat de les dades, mitjançant qualsevol dels següents mitjans:

a) Enviant un escrit a les oficines centrals de FEVECTA, al C/Arquebisbe Mayoral, 11- B 46002 de València, i adjuntant una còpia del seu DNI.

b) Mitjançant un correu electrònic des del compte de correu que es va donar d'alta en els nostres serveis a l'adreça: info@fevecta.coop

L'usuari també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

El responsable de tractament es reserva el dret a modificar la seua Política de Privacitat, d'acord amb el seu propi criteri o motivat per un canvi legislatiu, aquests canvis seran actualitzats a la nostra web i comunicats a l'usuari.

MENORS D'EDAT I DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES

Als formularis no emmagatzemen dades d'edat ni dades de categoria especial com a ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial o ètnic, vida sexual o salut".

En aquells serveis en els quals expressament s'assenyale la dada de l'edat, l'accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 14 anys.

TEMPS DE CONSERVACIÓ

Les dades personals identificatives són conservats mentre es mantinga relació contractual amb el client i contacte, romanga d'alta en el servei i no sol·licite expressament la baixa i cancel·lació de dades, i en el termini mínim que estableix la legislació. Es procedirà a l'eliminació de les dades recollides quan deixen de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual hagueren estat recollits o registrats. En el cas que les dades recollides es pretenguen utilitzar per a una finalitat diferent de la que hagueren estat recollides es requerirà el consentiment previ dels interessats.

LEGITIMACIÓ

La legitimació del tractament de dades personals està basada en el consentiment de l'usuari, la relació contractual amb el client o proveïdor, i l'interès legítim. L'usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment exercint els seus drets a través de l'adreça electrònica info@fevecta.coop

CONTACTEU

Si vostè té alguna pregunta respecte a la privacitat durant l'ús de l'aplicació, o si té preguntes sobre les nostres pràctiques, per favor poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a info@fevecta.coop