emprendedores

Qualsevol tipus de negoci es pot emprendre sota la fórmula cooperativa de treball associat. A partir de dues persones i un capital social mínim de 3.000 euros és possible emprendre un projecte d'autoocupació cooperativa.

https://emprender.fevecta.coop/

Emprender

A més, la teua idea compta amb AJUDES de la Generalitat Valenciana

Ajudes 2019

INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL (ESEILS)

Beneficiaris
Objete de l'Ayuda
Requisits de les Actuacions
Import de l'Ayuda
Termini de sol·licitud
Cooperatives i Societats Laborals amb socis treballadors o de treball. Incorporació amb caràcter indefinit com a socis treballadors o socis de treball a cooperatives i societats laborals de persones aturades o de treballadors amb contracte de treball temporal* en la mateixa cooperativa o societat laboral. a) Menors de 30.
b) Majors de 45.
c) De llarga durada.
d) Perceptors de Pagament únic.
e) Dones durant els 24 mesos següents al part.
f) Persones amb diversitat funcional.
g) Exclusió Social.
h) *Treballadors temporals que passen a socis.
Col·lectius a), b), c) y d)
Homes: 8.000 €
Dones: 10.000 €
Col·lectiu e): 10.000 €
Col·lectiu f): 12.000 €
Col·lectiu g): 12.000 €
Col·lectiu h)
Homes: 6.000 €
Dones: 8.000 €

Les anteriors quanties corresponen a jornada completa. Cal ajuda proporcional per jornada parcial de 20 o més hores

Del 28 de gener al 31 de juliol del 2019, inclós.

ASISTÈNCIA TÈCNICA (ESEAST)

Beneficiaris
Objete de l'Ayuda
Requisits de les Actuacions
Import de l'Ayuda
Termini de sol·licitud

Cooperatives i Societats Laborals amb socis treballadors o de treball

a) Contractació de Directors i Gerents.
b) Estudis de viabilitat, organització, comercialització, diagnosi o altres anàlegs.
c) Informes econòmics i auditories no obligatoris.
d) Assessorament no habitual.

Fins al 50% del cost.

Límit màxim: 20.000 €


Del 28 de gener al 29 de març del 2019, inclós.

INVERSIÓ (ESEMDI)

Beneficiaris
Objecte de l'Ajuda
Requisits de les Actuacions
Import de l'Ajuda
Termini de sol·licitud
Cooperatives i Societats Laborals amb socis treballadors o de treball

- Inversió mínima 2.000 €.

- Inversió en actius fixes nous:

- Terrenys*

- Edificis ja construïts*

- Inmovilitzat TICS*

- Equips per a la producció, instal·lació tècnica, maquinària o utillatge*

- Inversió en bens usats, només per als casos d’ERES o jubilació d’empresari individual o procedents d’empresa en crisi*

- Mobiliari (empreses de serveis)*

- Vehícles industrials*

- Obres construcció i reforma inmobles de propietat o amb dret real o inscrit**

 

 

- Acreditar un increment net de l'ocupació en els 36 mesos anteriors a la data de la sol·licitud.

- Fins al 50% del cost d'adquisició exlosos impostos.

-30% en immobles.

- 10% en terrenys.

Límits per ocupació 36 mesos anteriores: 15.000 € per cada nou lloc de treball corresponent a socis i 5.000 € per cada treballador indefinit no soci (sempre que els contractes siguen de data anterior en 3 mesos o més a la data de sol·licitud).

* Del 28 de gener al 29 de març del 2019, inclós.

**Del 28 de gener al 28 de febrer del 2019 inclós.

 

CREACIÓ NOVA EMPRESA (ESCREA)

Beneficiaris
Objete de l'Ayuda
Requisits de les Actuacions
Import de l'Ayuda
Termini de sol·licitud
Cooperatives i Societats Laborals de nova creació.

Despeses de Notari, Registres i informes obertura local o establiment.

 

Despeses assessoria i gestoria

Ajuda única per creació de l’empresa.

Al menys 2 socis treballadors incorporats efectivament al treball.

Fins al 100% de l’import

(Assessoria i gestoria fins el 30% i màxim de 500 €)

 

Límit: 2.500 € (menys de 4 socis)

3.000 € (4 o més socis)

Del 28 de gener al 12 de luliol del 2019, inclós.

 

Normativa:

ORDRE 23/2016, de 27d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l'ocupació en aquestes, a la Comunitat Valenciana. [2016/8598]

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2018, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada, per al’exercici 2019, de les ajudes, a les cooperatives i societats laborals, regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l’Ordre 23/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2018/12290]

Impresos: Disponibles des de la publicació de la convocatòria al web: www.gva.es/subvencionesecosocial

És subvencionable l'IVA NO RECUPERABLE.

Totes les ajudes s'acullen al Reglament de minimis

Vols que t'assessorem? Contacta amb nosalres a través del nostre Servei gratuït d'Atenció a Emprenedors a les tres provínciesCLIC ACÍ

  • Campanya de
    difusió
    patrocinada
    per:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA