Requisits per a crear una CTA

Per a formar una Cooperativa de Treball Associat es necessita un mínim de dos persones físiques que presten el seu treball de manera efectiva en la cooperativa.

El capital social mínim és de 3.000 euros. En cas d'un capital social major, en el moment de la constitució deurà aportar-se, al menys, un 25%.

Els Estatuts Socials

Les cooperatives estan obligades a regular el seu funcionament a través dels estatuts socials, que serveixen per a adequar la llei a les necessitats i particularitats de cada empresa.

El contingut mínim dels estatuts socials s'estableix en la llei. De manera voluntària, la cooperativa pot disposar d'un altre document, anomenat Reglament de Règim Intern, que haurà de ser aprovat per l'Assemblea General, el contingut i l’estructura del qual seran definits pels socis, respectant sempre el marc legal i estatutari. Aquest reglament és especialment útil per a reunir en un únic instrument aquelles qüestions de tipus organitzatiu que són necessàries per al correcte funcionament de l'empresa, i més concretament, en el cas de les cooperatives de treball associat, per a regular l'estatut professional (l'àmbit laboral) dels seus socis, com veurem a continuació.

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA