Tràmits necessaris

Tràmits previs de constitució

Sol·licitud de certificació negativa de denominació social coincident

Davant del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (serveis centrals) de la Conselleria competent en matèria d'Ocupació i Davant del Registre de Societats Cooperatives del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. El certificat estatal té una validesa de 6 mesos, que pot ser prorrogable.

Aquest tràmit és gratuït.

Aprovació d'estatuts i atorgament de l'escriptura de constitució

Davant de la notaria. És aconsellable, una vegada redactats els estatuts i abans de la seua aprovació, la prèvia qualificació dels mateixos per Part del Registre de Cooperatives competent en funció de l'àmbit d'actuació de la cooperativa.

Termini de 6 Mesos des de la certificació negativa.

Liquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (Operacions societàries)

Davant dels Serveis territorials de la Conselleria d'Hisenda de la província on es trobe el domicili social. Les Cooperatives, segons el règim de protecció fiscal que s'els aplique, poden estar exemptes del pagament d'aquest impost, però sí que han de presentar la corresponent autoliquidació. (Imprés normalitzat: model 600).

Termini de 30 dies hàbils des de la data d'atorgament de l'escriptura de constitució.

Inscripció en el Registre de Cooperatives

Davant del Registre de Cooperatives competent en funció de l'àmbit d'actuació de la cooperativa.

Termini de 2 mesos des de l'atorgament de l'escriptura de constitució.

Aquest tràmit és gratuït.

Tràmits fiscals

Sol·licitud de CIF i declaració de la data d'inici d'activitat

Davant de l'Agència Tributària que corresponga, segons el domicili fiscal. Es pot sol•licitar un CIF provisional amb la còpia simple de l'escriptura de constitució (a l'efecte de deducció de l'IVA suportat en operacions realitzades durant el període de constitució). En aquest cas, s'haurà de sol•licitar el CIF definitiu una vegada inscrita la cooperativa, aportant l'escriptura de constitució ja inscrita En el Registre de Cooperatives (Imprés normalitzat: model 036).

Termini de 30 dies des de la data de constitució i, en tot cas, abans de la realització de qualssevol entregues, prestacions o adquisicions de béns o serveis, etc.

Aquest tràmit és gratuït.

Inici d'activitat i comunicació d'obligacions fiscals periòdiques

Davant de l'Agència Tributària que corresponga segons el domicili fiscal. En ell es procedeix a comunicar l'inici de l'activitat, indicant el tipus, l'epígraf de IAE, el lloc de realització, etc… A més es procedeix a la comunicació de les obligacions tributàries: IRPF, IVA, IS…

(Imprés normalitzat: model 036).

Termini: Abans de l'inici de la realització de les operacions habituals de l'activitat.

Aquest tràmit és gratuït.

Declaració d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques

Davant de l'Agència Tributària que corresponga, segons el domicili fiscal on vaja a exercir-se l'activitat. La comunicació d'inici d'activitat, mitjançant el model 036, suposa l'alta en el IAE per a aquelles cooperatives que gaudisquen d'exempció en aquest impost.

Si la cooperativa no està exempta d'aquest impost, haurà de declarar l'alta en aquest impost amb el model 840. Aquestes cooperatives, quan fiscalment siguen protegides, tenen una bonificació del 95% de la quota i els recàrrecs.

Termini: Abans d'un mes des de l'inici de l'activitat.

Aquest tràmit és gratuït.

Tràmits laborals

Inscripció d'empresa

Davant de la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social que corresponga al centre de treball. S'acompanya a l'alta en la Mútua d'Accidents de Treball. Per a realitzar aquest tràmit és necessari disposar del IAE i del CIF. Imprés normalitzat: model TA6 (Sol•licitud codi Compte Cotització per al centre de treball Principal ) O model TA7 (Sol•licitud per a centre de treball secundari o successiu).

Abans de l'inici de qualsevol relació laboral.

Aquest tràmit és gratuït.

Afiliació, si és el cas, i alta dels treballadors en el règim de la Seguretat Social corresponent

Davant de la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social que corresponga al centre de treball [Imprés normalitzat: model TA2 (Alta en el Règim General de la S.S) i, si és el cas, model TA1(Sol•licitud d'Afiliació / NÚM. de S.S)].

Abans de l'efectiva prestació del treball com a soci en la Cooperativa.

Si la Cooperativa ha optat pel Règim Especial de Treballadors autònoms, l'imprés d'alta serà el TA0521.

Aquests tràmits són gratuïts.

Formalització dels contractes de treball (Només per al cas que la cooperativa haja optat pel Règim General de la S.S i per a treballadors per compte alié)

Davant de l'Oficina d'Ocupació que corresponga segons el domicili social o centre de treball. En la cooperativa de treball associat la relació laboral del soci amb la cooperativa s'instrumenta a través de l'escriptura de constitució i es presumeix amb caràcter indefinit, no sent necessària l'existència de contracte de treball ordinari.

No obstant això, i amb caràcter voluntari, en les cooperatives, per al cas que els socis treballadors complisquen els requisits de la normativa per a poder-se aplicar les bonificacions en la cotització de la S.S, és aconsellable instrumentalitzar la seua prestació de treball a través de la formalització I posterior registre d'un contracte laboral indefinit, ja siga a Temps complet o parcial.

Model de contracte triat: 3 exemplars + 1 còpia bàsica.

Fins a 10 dies hàbils després de la data de formalització del contracte.

Aquest tràmit és gratuït.

Altres tràmits necessaris per a l'inici de l'activitat

Declaració d'Obertura del Centre de Treball

Davant dels Serveis territorials de la Conselleria d'Ocupació de la província on es trobe el centre de treball. Ha de realitzar-se una comunicació per cada centre de treball (Imprés normalitzat).

Termini de 30 dies següents a l'inici d'activitat.

Aquest tràmit és gratuït.

Sol·licitud de llicència d'obertura

Davant de l'Ajuntament de la localitat on vaja a realitzar-se l'activitat. Pot ser necessària l'aportació d'un projecte tècnic en el cas que l'activitat siga qualificada com nociva o perillosa (Instància normalitzada).

Abans de l'inici de l'activitat.

Legalització de llibres oficials

Llibre d'Actes del Consell rector I Llibre d'Actes de l'Assemblea General

Davant del Registre de Cooperatives competent. És possible l'administració informatitzada d'aquests llibres, i en aquest cas Hauran de legalitzar-se els fulls en blanc, numerats.

Abans de l'inici de l'activitat.

Aquest tràmit és gratuït.

Llibre de Registre de Socis i Aportacions Socials

Davant del Registre de Cooperatives competent.

Abans de l'inici de l'activitat.

Aquest tràmit és gratuït.

Legalització de llibres comptables

Llibre Diari I Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals

Davant del Registre de Cooperatives competent (provincial o autonòmic).

Abans de l'inici de l'activitat, si s'opta per l'administració manual. Dins dels quatre mesos següents al tancament de l'exercici, si s'opta per l'administració informatitzada.

Aquest tràmit és gratuït.

Depòsit de comptes anuals (i informe d'auditoria, si és el cas)

Davant del Registre de Cooperatives competent. S'acompanya un certificat del secretari, amb el vistiplau del president, en el que es declare quan Es van aprovar els comptes anuals.

Dins del mes Següent a l'aprovació dels comptes.

Aquest tràmit és gratuït.

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA