Alguns avantatges de les cooperatives

1. Elecció del Règim de la Seguretat Social dels socis

La Cooperativa de treball associat és l'única forma jurídica que permet triar lliurement el règim de S.S dels socis. Aquests tenen dues opcions per a incorporar-se al Sistema de la Seguretat Social:

 • Assimilar-se com a treballadors per compte alié en el Règim General o Especial que, per raó de l'activitat els corresponga.
 • Règim Especial de Treballadors autònoms.

Amb poques paraules, les diferències entre l'un i l'altre règim consisteixen en els costos i en les contingències que cobreix cada u. L'opció haurà de fer-se en els estatuts de la cooperativa i afecta tots els seus socis. Passats 5 anys des de la data de l'opció, podrà canviar-se el Règim de la Seguretat Social mitjançant un acord de l'Assemblea general i la modificació de la clàusula corresponent dels estatuts.

Els treballadors assalariats tenen la condició de treballadors per compte alié i es donen d'alta en el Règim General o en l'específic per l'activitat exercida.

2. Un Règim Fiscal propi

El règim fiscal de les cooperatives es caracteritza per dos aspectes:

 • D'una banda, fomenta les societats cooperatives en atenció a la funció social que desenvotlupen, ja que faciliten l'accés dels treballadors als mitjans de producció i promouen la seua adequació i formació.
 • D'un altra, reconeix els principis essencials de la Institució cooperativa.

Les cooperatives poden ser:

Protegides

Totes les Cooperatives que es constituïsquen d'acord amb la Llei de Cooperatives corresponent.

Especialment protegides

Les de treball associat, agrícoles explotacions comunitàries de la terra, del mar i de consumidors i usuaris que complisquen determinats requisits. Una Cooperativa de treball associat serà especialment protegida quan, podent accedir a la condició de cooperativa protegida, complisca tots i cada un dels requisits següents:

 • Que associen únicament a persones físiques que presten el seu treball personal en la cooperativa per a produir en comú béns i serveis per a tercers.
 • Que l'import mitjà de les seues retribucions (incloses bestretes i retorns) no excedisquen del 200% de la mitjana de les retribucions normals en el mateix sector de l'activitat.
 • Que el nombre de treballadors assalariats amb contracte per temps indefinit no excedisca del 10% del total dels socis. Si el nombre de socis és inferior a 10, podrà contractar-se un treballador assalariat. Aquest límit ve ja imposat per la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
 • Que el nombre de jornades legals realitzades per treballadors assalariats mitjançant un altre tipus de contractació no supere el 20% del total de jornades legals realitzades pels socis.

No protegides

Les que han incomplit algun precepte dels establits en l'art. 13 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre.

Causes de pèrdua de la condició de cooperativa fiscalment protegida

(Art. 13 de la Llei 20/1990, sobre règim fiscal de les cooperatives.)

 1. No efectuar les dotacions a la Reserva Obligatòria i al Fons d'Educació i Promoció Cooperativa en els supòsits, condicions i per la quantia exigida en les disposicions cooperatives.
 2. Repartir entre els socis els Fons de Reserva que tinguen caràcter irrepartible durant la vida de la societat i l'actiu sobrant en el moment de la seua liquidació.
 3. Aplicar quantitats del Fons d'Educació i Promoció a finalitats diferents de les previstes per la llei.
 4. Incomplir les normes reguladores del destí del resultat de la regularització del balanç de la cooperativa o de l'actualització de les aportacions dels socis al capital social.
 5. Retribuir les aportacions dels socis o associats al capital social amb interessos superiors als màxims autoritzats en les normes legals o superar tals límits En l'abonament d'interessos de demora en el supòsit de reembossament de les aportacions o pels retorns cooperatius meritats i no repartits per incorporar-se a un fons especial constituït per acord de l'Assemblea General.
 6. Quan els retorns Socials foren acreditats als socis en proporció diferent de les entregues, activitats o serveis realitzats amb la cooperativa O fossen distribuïts a tercers no socis.
 7. No imputar les pèrdues de l'exercici econòmic o imputar-les vulnerant les normes establides per la llei, els estatuts o els acords de l'Assemblea General.
 8. Quan les aportacions al capital social dels socis o associats excedisquen els límits legals autoritzats.
 9. Participació de la cooperativa en quantia superior al 10% en el capital social d'entitats no cooperatives. No obstant això, la Participació podrà arribar el 40% quan es tracte d'entitats que realitzen activitats preparatòries, complementàries o subordinades a les de la pròpia cooperativa.
 10. La realització D'operacions cooperativizades amb tercers no socis, fora dels casos permesos en les lleis, així com l'incompliment de les normes sobre comptabilització separada de tals operacions i destí al Fons de Reserva Obligatori dels resultats obtinguts en la seua realització. Cap cooperativa, siga quina siga la seua classe, podrà realitzar un volum d'operacions amb tercers no socis superior al 50% del total de les de la cooperativa, sense perdre la condició de cooperativa fiscalment protegida.
 11. A l'ocupació de treballadors assalariats En nombre superior a l'autoritzat en les normes legals per aquelles cooperatives respecte de les quals existisca tal limitació.
 12. L'existència d'un nombre de socis inferior al previst en les normes legals, sense que es restablisca en un termini de sis mesos.
 13. La reducció del capital social a una quantitat inferior a la xifra mínima establida estatutàriament, sense que es restablisca en el termini de sis mesos.
 14. La paralització de L'activitat cooperativitzada o la inactivitat dels òrgans socials durant dos anys, sense causa justificada.
 15. La conclusió de l'empresa que constitueix el seu objecte o la impossibilitat manifesta de desenvolupar L'activitat cooperativitzada.
 16. La falta d'auditoria externa en els casos assenyalats en les normes legals.

 

 

Beneficis fiscals de les cooperatives protegides

Impostos Beneficis
ITP i AJD Exempció en certs casos
Impost sobre societats

BI cooperativa: 20%

BI extraordinària: tipus general

Amortització actiu Llibertat d'amortització nous elements immobilitzat
IAE Bonificació del 95% de la quota (en els casos en què la CTA estiga subjecta i no exempta de l'impost)

En l'Impost sobre Societats. Tindran la consideració de despeses deduïbles per a la determinació de la base imposable (BI) els següents:

 • Les quantitats que les cooperatives destinen, amb caràcter obligatori, al Fons de Formació i Promoció cooperativa.
 • Els interessos meritats pels socis i associats per les seues aportacions obligatòries o voluntàries al capital social sempre que el tipus d'interés no excedisca de l'interés legal dels diners, incrementat en tres punts per als socis i cinc punts per als associats.

La BI també podrà reduir-se en quantia equivalent al 50% de la dotació, que amb caràcter obligatori es realitze a la RO a partir de l'excedent I/o benefici.

Beneficis fiscals de les cooperatives protegides

A més dels beneficis establits per a les fiscalment protegides:

Impostos Beneficis
ITP i AJD Exempció operacions per al compliment dels fins cooperatius
Impost sobre societats Bonificació del 50% sobre societats de la quota íntegra

3. Accés al Pagament Únic

Mesures per al foment de les cooperatives: El pagament únic (RD. 1044/1985 de 19 de juny)

Possibilitat (no és un dret adquirit) de percebre la prestació de desocupació que li correspondria al treballador d'una sola vegada, en el cas de crear una cooperativa o entrar a formar part d'una. Aquesta quantitat s'haurà d'invertir en l'empresa.

Qui pot sol•licitar el pagament únic?

Podran sol•licitar el Pagament únic les persones que reunisquen els requisits següents:

 • Tindre dret a la prestació per desocupació en la seua modalitat contributiva. Açò exclou el subsidi per desocupació.
 • Acreditar en l'INEM que seran socis en una CTA.
 • No haver fet ús d'aquesta opció en els 4 anys immediatament anteriors.
 • Tindre dret a percebre la totalitat O part de les mensualitats que en dret corresponguen, sempre que el Seu número siga igual o superior a tres.
 • Aportar els diners per a l'aportació obligatòria i/o voluntàries al capital social i/o com a quota d'ingrés per a ser soci.

Quins tràmits són necessaris?

Tota la tramitació del pagament únic es realitzarà davant de l'Oficina D'ocupació corresponent on s'entreguen fulls informatius respecte dels tràmits que s'ha de seguir per a la seua formalització i cobrament. A més, en alguns casos, les persones que perceben la desocupació en la modalitat de pagament únic tenen possibilitat d'obtindre subvencions en les cotitzacions a la Seguretat Social.

Important:

A fi d'evitar problemes administratius respecte del reconeixement del pagament únic, quan es tracte d'una cooperativa de nova creació, és imprescindible que es realitze la sol•licitud abans de firmar la constitució de la cooperativa en la notaria.