emprendedores

Qualsevol tipus de negoci es pot emprendre sota la fórmula cooperativa de treball associat. A partir de dues persones i un capital social mínim de 3.000 euros és possible emprendre un projecte d'autoocupació cooperativa.

https://emprender.fevecta.coop/

Emprender

A més, la teua idea compta amb AJUDES de la Generalitat Valenciana

INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL (ESEILS)

Beneficiaris
Objete de l'Ayuda
Requisits de les Actuacions
Import de l'Ayuda
Termini de sol·licitud
Cooperatives i Societats Laborals preexistents o de nova creació.

Incorporació amb caràcter indefinit com a socis treballadors o socis de treball a cooperatives i societats laborals de persones aturades o de treballadors amb contracte de treball temporal* en la mateixa cooperativa o societat laboral.

 

Per a les incorporacions realitzades entre l'1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021, tots dos inclusivament.

a) Menors de 30.
b) Majors de 45.
c) De llarga durada.
d) Perceptors de Pagament únic.
e) Dones durant els 24 mesos següents al part.
f) Persones amb diversitat funcional.
g) Exclusió Social.
h) *Treballadors temporals que passen a socis.
Col·lectius a), b), c) y d)
Homes: 8.000 €
Dones: 10.000 €
Col·lectiu e): 10.000 €
Col·lectiu f): 12.000 €
Col·lectiu g): 12.000 €
Col·lectiu h)
Homes: 6.000 €
Dones: 7.500 €

Les anteriors quanties corresponen a jornada completa. Hi ha ajuda proporcional per jornada parcial de 20 o més hores

Del 28 de gener al 30 de juny del 2021, inclós.

ASISTÈNCIA TÈCNICA (ESEAST)

Beneficiaris
Objete de l'Ayuda
Requisits de les Actuacions
Import de l'Ayuda
Termini de sol·licitud

Cooperatives i Societats Laborals.

a) Contractació de directors i gerents.
b) Estudis de viabilitat, organització, comercialització, diagnosi o altres anàlegs.
c) Informes econòmics i auditories no obligatoris.
d) Assessorament no habitual.

Fins al 50% del cost amb límit de 20.000 €.

No se concediran més de 2 assistències per un import global del quíntuple del capital social.


Del 28 de gener al 30 de març del 2021, inclós.

INVERSIÓ (ESEMDI)

Beneficiaris
Objecte de l'Ajuda
Requisits de les Actuacions
Import de l'Ajuda
Termini de sol·licitud

Cooperatives, Societats Laborals i empreses d'inserció.

Cooperatives i Societats Laborals amb socis treballadors afectats per un ERE

Cooperatives i Societats Laborals amb socis treballadors afectats per jubilació empresari individual.

Cooperatives i Societats Laborals amb socis treballadors procedents d'empreses en crisi.

 

- Inversió mínima 2.000 €:

- Inversió en actius fixes nous:

- Inversió en bens usats, només per als casos d’ERES o jubilació d’empresari individual o procedents d’empresa en crisi*


 

 

- Terrenys*

- Edificis ja construïts*

- Inmovilitzat TICS*

- Equips per a la producció, instal·lació tècnica, maquinària o utillatge*

- Mobiliari (empreses de determinats CNAE)*

- Vehícles industrials*

- Obres construcció i reforma inmobles de propietat o amb dret real o inscrit**

- Adquisició actius fixos (ERE o procedent de jubilació o empresa en crisi)

- Fins al 50% del cost d'adquisició exlosos impostos.

-30% en immobles.

- 10% en terrenys.

Límits per ocupació 36 mesos anteriores: 15.000 € per cada nou lloc de treball corresponent a socis i 5.000 € per cada treballador indefinit no soci (sempre que els contractes siguen de data anterior en 3 mesos o més a la data de sol·licitud).

* Del 28 de gener al 30 de març del 2021, inclós.

**Del 28 de gener a l'1 de març del 2021 inclós.

 

CREACIÓ NOVA EMPRESA (ESCREA)

Beneficiaris
Objete de l'Ayuda
Requisits de les Actuacions
Import de l'Ayuda
Termini de sol·licitud
Noves Cooperatives i Societats Laborals que s'hagen constituït durant el 2n semestre de 2020 o en 2021 amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

Gastos Notaría; Registros; permisos e Informes apertura local o establecimiento.

Gastos asesoría y gestoría.

Cuotas iniciales de alta de suministros.

Al menys 2 socis treballadors incorporats efectivament al treball.

(Hasta 4.000 € o, en el caso de beneficiarias de 4 o más socios, hasta 6.000 €).

(Los gastos de asesoría y gestoría y las cuotas iniciales de suministro hasta 600 € cada concepto)

Del 28 de gener al 30 de juny del 2021, inclós.

 

Normativa:

ORDRE 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de determinades ajudes per al foment de les empreses cooperatives, les societats laborals i les empreses d'inserció, a la Comunitat Valenciana. [2019/11618]

Extracte de la Resolució de 7 de desembre de 2020, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada, per a l’exercici 2021, de les ajudes, a les cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció, regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l’Ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2020/11405]

RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2020, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada, per a l’exercici 2021, de les ajudes a les cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l’Ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. [2021/363] (DOGV nº 9002 de 21/01/2021)

Accés als procediments de tramitació d'aquestes ajudes ACÍ

És subvencionable l'IVA NO RECUPERABLE.

Totes les ajudes s'acullen al Reglament de minimis

Vols que t'assessorem? Contacta amb nosalres a través del nostre Servei gratuït d'Atenció a Emprenedors a les tres provínciesCLIC ACÍ

  • Campanya de
    difusió
    patrocinada
    per:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA