Les Cooperatives d'Ensenyament tornen al Consell Escolar de la Comunitat Valenciana després de 17 anys

La representant de la UCEV, Inmaculada López Primo, ocuparà la representació en aquest òrgan consultiu

Després de 17 anys fora del màxim òrgan consultiu i de participació en qüestions educatives de la Comunitat, la Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV) torna a estar representada al Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV). Aquest fet ha estat valorat molt positivament pel Consell Rector de la UCEV. El seu president, Luiso Cervellera, ha declarat que "suposa un reconeixement a la tasca de les cooperatives d'ensenyament durant els últims 40 anys, al seu caràcter diferencial i la seua particular manera de construir una escola democràtica, integradora i oberta a tota la comunitat educativa".

La representació de la UCEV al CECV serà assumida per Inmaculada López Primo, membre del Consell Rector de la UCEV i directora de La Nostra Escola Comarcal, qui ocuparà un lloc com a representant dels directors i les directores de centres educatius dels diferents ensenyaments i etapes educatives no universitàries, segons consta en la resolució publicada pel DOCV.

Cervellera recorda que les cooperatives d'ensenyament ja van estar representades en aquest òrgan consultiu fins a 1998 i apunta que la seua presència es justifica "pel caràcter diferencial d'aquests centres d'ensenyament, que es tradueix en una especial manera d'organitzar els seus centres i de donar participació a la comunitat educativa".

El 2010 el Consell Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana va emetre un dictamen positiu sobre la representació de les cooperatives d'ensenyament al Consell Escolar. Aquest fet, sumat a l'article 109 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que estableix que "La Generalitat Valenciana instrumentarà la participació de les organitzacions representatives del cooperativisme en les institucions i òrgans públics sota la seua dependència, així com en les decisions que adopte Consell de la Generalitat i cadascuna de les conselleries en les matèries de la respectiva competència", han estat els arguments esgrimits per la UCEV al llarg d'aquests anys per sol•licitar en repetides ocasions la seua reincorporació al CECV, així com per reclamar la representació del sector cooperatiu en el Consell Valencià de Formació Professional, recentment aprovat.

"Volem participar en el debat educatiu de la Comunitat i contribuir a que el sistema educatiu valencià siga el millor possible. Aquest objectiu és el que guiarà el nostre treball i participació en el Consell Escolar", ha explicat Cervellera. Segons l'opinió del president de la UCEV, "les cooperatives d'ensenyament poden aportar al debat educatiu una gran experiència, un enfocament integrador de l'educació i un compromís ferm amb la consecució d'un ensenyament de qualitat, entés com a servei públic i principal instrument de desenvolupament i progrés".

Fins al moment, les cooperatives d'ensenyament tenen representació pròpia en el Consell Escolar Estatal i en els d'altres comunitats autònomes com la de Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia i Extremadura.

Hi ha dos models de cooperatives d'ensenyament a la Comunitat Valenciana: les de treball associat, els socis de les quals són els professors i el personal no docent del centre, o les mixtes, integrades també pels pares i mares dels alumnes. "El caràcter democràtic del model empresarial cooperatiu, que afavoreix la transparència en la gestió i la participació igualitària de tots els membres de l'organització, impregna el model pedagògic d'aquests centres que beuen d'aquesta mateixa filosofia", explica el president de la UCEV.

Actualment, hi ha en tota la Comunitat Valenciana més d'un centenar d'escoles cooperatives que operen en els diferents nivells de l'ensenyament. Són majoritàriament centres concertats que desenvolupen la seua activitat amb un alt grau de vocació de servei públic tractant de respondre a les necessitats socials i educatives del seu entorn. Més de 25.000 alumnes estan matriculats en aquests centres.

Publicada: 11/02/2015