ECONOMIA CONVOCA DUES ORDRES D'AJUDES DIRIGIDES A COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS DE LA COMUNITAT

Ajudes a la inversió i per impulsar el relleu intergeneracional

AJUDES AL FOMENT DEL RELLEU I LA COOPERACIÓ INTERGENERACIONALS

El DOCV Nº 7507 de 17 de abril de 2015 ha publicat hui l'ordre de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació per la qual es convoquen les ajudes per a fomentar el relleu i la cooperació intergeneracional en les cooperatives i societats laborals de la Comunitat.

Aquestes ajudes, corresponents a l'exercici 2015, comptaran amb un import màxim de fins a 76.000 euros. En el cas que pogués disposar de crèdits addicionals per a atendre les ajudes, aquest import seria ampliable per 150.000 euros més com a màxim.

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el 18 d'abril i finalitzarà el proper 17 de juliol.

Amb aquestes ajudes es tracta d’impulsar el relleu en cooperatives de treball associat i societats laborals que estiguen formades per majors de 45 anys o per joves menors de 35 anys en el cas de les dones, i menors de 30 si són homes.

Mitjançant aquestes ajudes es fomenta la integració de desocupats majors de 45 anys en cooperatives de treball associat i societats laborals integrades per joves, sempre que es tracte de la primera o segona contractació de caràcter indefinit que realitza l'empresa, o de la integració com a soci treballador. També és objecte d'aquestes ajudes la incorporació com a soci treballador de treballadors vinculats laboralment a l'empresa.

D'altra banda, es fomenta l'ocupació de joves, bé dones menors de 35 anys o homes menors de 30 anys, en empreses cooperatives de treball associat i societats laborals constituïdes per majors de 45 anys, en els mateixos supòsits enumerats.

Un altre dels objectius que persegueix aquesta convocatòria és l'increment de la primera ocupació juvenil estable tant en les cooperatives com societats laborals. En aquest sentit, es donarà suport la primera feina estable dones menors de 35 anys o homes menors de 30 anys titulats mitjans o superiors mitjançant la contractació indefinida o la incorporació com a soci treballador.

+ INFO

AJUDES A LA INVERSIÓ

El DOCV Núm. 7511 de 23 abril 2015 ha publicat la Resolució de 2 d'abril de 2015, del conseller d'Economia, Indústria, Turisme i ocupació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2015, les ajudes destinades a la realització d'inversions regulades en la base 16, de les aprovades per l'Ordre 35/2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.

Aquestes ajudes van destinades a cofinançar inversions en immobilitzat que contribuisquen a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives o societats laborals.

Les cooperatives hauran d'acreditar un increment net de l'ocupació en els 24 mesos immediatament anteriors a la data de sol•licitud. A aquests efectes, es consideraran tant els llocs de treball corresponents als socis treballadors o de treball, com els dels treballadors no socis amb contracte indefinit, sempre que aquests contractes siguen de data anterior en tres o més mesos a la data de sol·licitud de l'ajuda.

El termini per presentar les sol•licituds és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria, és a dir, fins al 24/06/15.

+ INFO

Publicada: 23/04/2015