El Govern aprova el projecte de llei de Foment del Treball Autňnom i de l'Economia Social

Nous incentius per a la incorporació de socis treballadors a les cooperatives i societats laborals i s'amplien les possibilitats de les anomenades ‘reserves de mercat’ per a entitats de l'economia social

El Consell de Ministres ha aprovat la remissió a les Corts de dos projectes de llei per fomentar el treball autònom i l'economia social i impulsar l'emprenedoria, després de rebre el dictamen i la valoració global positiva del Consell Econòmic i Social (CES).

Es tracta del projecte de Llei pel qual es modifica i actualitza tota la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'Economia Social, i del projecte de llei de Societats Laborals i Participades. Amb aquest nou paquet de mesures i d'acord amb les previsions de creixement, el Govern estima que l'autoocupació puga créixer en 550.000 persones fins al 2019.

El projecte de llei d'Autònoms i Economia Social modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació. Els diferents incentius en vigor que fins ara es trobaven dispersos en diverses normes es recolliran en un únic text que s'inclourà en el títol V de la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom; i en la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social.

La nova Llei amplia a més alguns incentius ja existents a altres col•lectius i posa en marxa noves mesures per impulsar l'autoocupació, ja sigua individual o col•lectiva, i per donar suport al treball autònom i l'Economia Social.

Ampliació de la Tarifa Plana

En relació amb la Tarifa Plana per a Autònoms, la nova Llei fixa la quantia de la quota per contingències comunes en 50 euros exactes durant sis mesos; amplia l'incentiu als autònoms que inicien una activitat per compte propi i amb posterioritat contracten treballadors per compte aliè, i amplia els supòsits de la Tarifa Plana Especialment Protegida a les víctimes del terrorisme i de la violència de gènere. A més, en el cas de les persones amb discapacitat, la reducció de la cotització s'amplia fins a 12 mesos.

A dia de hui, es beneficien de la Tarifa Plana per a Autònoms 377.061 emprenedors.

Segona oportunitat

El nou projecte de Llei amplia, amb independència de l'edat del sol•licitant, la possibilitat de capitalitzar fins al 100% de la prestació per desocupació per facilitar la inversió i les despeses inicials per emprendre una activitat per compte propi. D'aquesta manera, la prestació per desocupació es podrà utilitzar capitalitzant el 100% en un únic pagament, capitalitzar només una part i utilitzar la resta per a l'abonament de quotes a la Seguretat Social, o bé destinant el total de la prestació a l'abonament de les quotes socials.

A més, els majors de 30 anys podran compatibilitzar durant un màxim de 270 dies la prestació per desocupació amb l'alta en el RETA, possibilitat fins ara reservada únicament als menors de 30 anys. Per afavorir la seguretat de l'emprenedor i facilitar-li una segona oportunitat, s'amplia el termini, des dels 24 fins als 60 mesos per a la represa de la prestació per desocupació un cop iniciada una activitat per compte propi a tots els treballadors amb dret a prestació.

Reforç dels mecanismes de protecció dels autònoms

La nova Llei introdueix la possibilitat que els autònoms econòmicament dependents, aquells que perceben almenys el 75% dels seus ingressos d'un únic client o empresa, puguen contractar un treballador en determinades circumstàncies relacionades amb la conciliació de la vida familiar i laboral.

Això permetrà, entre altres coses, evitar situacions no desitjables que ara la llei de l'Estatut del Treball Autònom permet com el fet que s'arribe a considerar una causa justificada d'extinció contractual la maternitat o paternitat quan cause un perjudici important al client.

Així mateix, s'amplien els incentius previstos per als familiars col•laboradors que es podran beneficiar d'una bonificació en les quotes de la Seguretat Social en RETA durant 24 mesos: del 50% els primers 18 mesos i del 25% durant els sis mesos addicionals.

Economia Social

Amb l'objectiu de facilitar la incorporació de nous socis a les entitats que formen part de l'Economia Social, el nou projecte de Llei amplia les bonificacions a tots els trams d'edat. Per als majors de 30 anys (35 amb discapacitat igual o superior al 33%) es crea una bonificació de 800 euros a l'any durant un màxim de tres. En el cas de menors de 30 anys, la quantia de la bonificació s'amplia a 1.650 durant el primer any. Per la seua banda, les empreses d'inserció que contracten persones en situació d'exclusió social mantenen una bonificació de 850 euros a l'any durant un màxim de tres. (1.650 si són menors de 30 anys o de 35 amb discapacitat reconeguda del 33%).

El nou projecte pretén, igualment, donar suport als treballadors amb més dificultats per incorporar-se al mercat laboral, de manera que recull una nova bonificació en les quotes empresarials per als treballadors d'empreses ordinàries que procedisquen d'empreses d'inserció. D'aquesta manera, les empreses ordinàries veuran ampliada la bonificació prevista actualment a 1.650 euros el primer any, davant els 600 previstos a l'actualitat (o 500 en cas de contractes temporals).

A més, en el nou text es reconeix als centres especials d'ocupació i a les Empreses d'Inserció com a entitats prestadores de serveis d'interès econòmic general. Això els permetrà ampliar fins als 500.000 € la quantia que poden rebre en concepte de subvencions en un període de tres anys.

Finalment, la Llei introdueix la participació de les empreses d'inserció en els procediments d'adjudicació de contractes amb reserva de participació en el sector públic (reserva de mercat), cosa que fins ara es limitava als Centres Especials d'Ocupació.

A més, s'estableix que mitjançant acord del Consell de Ministres o mitjançant l’òrgan competent en l'àmbit de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals, es fixaran percentatges mínims de reserva del dret a participar en els procediments d'adjudicació de determinats contractes o de determinats lots dels mateixos a centres especials d'ocupació i a empreses d'inserció.

Projecte de Llei de societats laborals i Participades

El projecte de Llei de societats laborals i Participades clarifica, actualitza i sistematitza la normativa existent relativa a aquest tipus de societats per adaptar-les a la nova realitat econòmica.

Per a això, en primer lloc, el text defineix les societats laborals com aquelles entitats mercantils en què els socis treballadors han de tindre, almenys, el 50% del capital social i el 50% del dret a vot. A més, el nombre d'hores-any treballades pels treballadors no socis contractats per temps indefinit no pot superar el 50%.

Com a novetat, la reforma incorpora per primer cop a Espanya la definició de societat participada pels treballadors, fet que suposa un impuls major a aquesta forma de fer empresa i complementa a les figures ja existents, com les cooperatives i les societats laborals.

Més participació i protecció dels socis treballadors

El text pretén promoure l'accés dels treballadors a la condició de socis i garantir un major control de la societat per part dels mateixos. La nova Llei atorga als treballadors un major protagonisme en la presa de decisions, facilitant el seu accés a la condició de soci.

A més, es regula de forma expressa l'adquisició per la societat de les seues pròpies accions i participacions (autocartera), que han de ser alienades als treballadors en un termini de tres anys per a facilitar-los el seu accés a la condició de socis.

Així mateix, i amb l'objecte de garantir el control efectiu dels treballadors a la societat, les accions i participacions, siguen de la classe que siguen, tindran el mateix valor nominal i confereixen els mateixos drets.

La nova norma pretén facilitar la creació d'aquest tipus de societats a través de la simplificació d'alguns requisits, la reducció de càrregues administratives i la coordinació de registres. Per a això, es simplifiquen els requisits per a la seua constitució i es flexibilitza el marc de contractació de treballadors.

Una altra de les novetats més importants en aquest sentit és la reducció de tres a dos el nombre mínim de socis per a constituir una societat laboral durant els primers anys d'activitat.

A més, elimina tràmits administratius i amplia la coordinació entre els diferents registres, inclòs el mercantil, en resposta al que preveu la Llei de Garantia d'Unitat de Mercat.

I per afavorir la transformació d'empreses en crisi en empreses de l'Economia Social, es simplifica la documentació necessària per a la conversió a societats laborals d'empreses ja existents.

D'altra banda, la reserva especial prevista per a les societats laborals es dotarà només amb el 10% del benefici líquid de cada exercici i limitada ara al doble del capital social (ara és el 10-25% dels beneficis líquids de cada exercici). A més, aquesta reserva podrà destinar de forma nova a l'adquisició d'autocartera per facilitar la seua posterior alienació pels treballadors.

Societats participades i principis de bon govern

En relació a les societats participades pels treballadors, el projecte suposa una novetat ja que en ell es regula i incorpora per primera vegada aquest concepte. Així mateix, i en relació a aquestes entitats, el text preveu un possible desenvolupament reglamentari posterior.

Així mateix, estableix que les administracions públiques han de promoure la participació dels treballadors i possibilita que el Ministeri d'Ocupació regule el reconeixement exprés de les societats participades que ho sol•liciten.

En la regulació dels òrgans de govern de les societats laborals i participades s'ha inclòs la necessitat que els seus administradors actuen sota els principis de diligència, lleialtat, responsabilitat i transparència. Hauran, a més, d’afavorir la generació d'ocupació estable i de qualitat, la integració com a socis de treballadors, la igualtat d'oportunitats i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Aquesta regulació suposa un compromís amb la responsabilitat social. Es dóna resposta d'aquesta manera a l'Estratègia Espanyola de Responsabilitat Social de les Empreses, que establia la necessitat de promoure el bon govern en les organitzacions.

Publicada: 15/05/2015