Els pressupostos de l’Estat per al 2013 destinaran prop de 1.000 milions d'euros a economia social, emprenedors i autňnoms

Les polítiques actives d'ocupació i el Servei públic d'ocupació estatal, els que Més reben en els comptes de la secretaria d'Ocupació

El pressupost de la Secretaria d'Estat d'Ocupació per a l'any 2013 ascendeix a quasi 31.887 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens d'un 11,7% respecte al de l'exercici anterior. Per a la secretària d'Estat d'Ocupació, Engracia Hidalgo, el repte més important dels Pressupostos Generals de l'Estat és generar confiança en l'economia espanyola, mitjançant la reducció del dèficit i la consolidació fiscal. "Es tracta d'un pressupost solidari, atés que el 63,6% del gasto total es concentra en partides com les destinades al pagament de pensions o de les prestacions per desocupació".

El Govern està realitzant un esforç per a atendre les necessitats dels ciutadans més vulnerables i prova d'això, segons va assegurar Engracia Hidalgo, és que mentres el conjunt dels Ministeris veuen reduït generalment quasi un 9% els recursos de què disposen, el d'Ocupació i Seguretat Social ha vist incrementar-se la dotació en un 13,7%.

No obstant això, davant de la caiguda d'ingressos de l'Estat, conseqüència de la segona fase recessiva de la crisi, el pressupost per a l'any que ve reflexa un reajustament. "Es tracta –va afegir- de prolongar l'esforç de sanejament dels comptes públics, resoldre els dubtes sobre la sostenibilitat d'Espanya i garantir el finançament dels serveis públics".

Respecte a la Secretaria d'Estat d'Ocupació el Projecte de Pressupostos per al 2013 reflexa les reformes posades en marxa enguany: la Llei de reforma del mercat de treball, el Reial Decret de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que té entre els seus objectius racionalitzar el sistema públic de prestacions per desocupació. I, finalment, la posada en marxa del primer Pla Anual d'Ocupació, aprovat el passat mes de juliol en el marc de l'Estratègia Espanyola d'Ocupació.

Autònoms, emprenedors i economia social

El total destinat al treball autònom i l'economia social és de 917 milions d'euros, que beneficiarà a unes 400.000 persones de forma directa. Les partides en aquest àmbit són: per al Programa de Foment i Suport a l'AutoOcupació i l'Economia Social 51 milions d'euros, a la capitalització de la prestació per desocupació 710 milions, a prestacions per cessament d'activitat més de 49 milions, a bonificacions 95,5 milions.

Servei públic d'ocupació estatal

La major part del pressupost correspon al Serveis Públic d'Ocupació Estatal amb 30.917 milions d'euros per a finançar les polítiques actives d'ocupació i les prestacions per desocupació.

Dels prop de 31.000 milions, 26.696 (el 86%) es destina a cobrir les prestacions per desocupació, la qual cosa garanteix el manteniment del nivell de protecció social.

Els ingressos previstos per cotitzacions de desocupació se situen en 17.667 milions d'euros. L'Estat realitzarà un esforç per aportar els 9.029 milions que resten per a cobrir el gasto en prestacions. Per a prestacions contributives es destinen 19.369 milions d'euros.

Les altres partides són: per al subsidi de desocupació 5.865 milions, per a la Renda Activa d'Inserció 797.500 milions i per al subsidi SEASS 66.715 milions.

Un important creixement és el que reflecteixen les prestacions derivades del sistema de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms, a causa de la implantació d'un programa que ha suposat un avanç en els drets dels treballadors que exerceixen una activitat per compte propi. A això es destina 25,5 milions d'euros, un 71,9% més que en 2012.

Polítiques actives

Un altre gran bloc del pressupost és el de polítiques actives d'ocupació i formació a què es destinen 3.804 milions d'euros, dels que 1.704 milions són per a formació, 1.005 milions per a bonificacions i 1.095 milions per a la resta de programa de foment d'ocupació.

En el context de reducció del gasto cal destacar l'augment en formació d'un 1,7% més que en l'exercici anterior. Augmenten principalment els crèdits per a bonificacions a les empreses amb la finalitat que promoguen la formació permanent als seus treballadors.

A més, s'arreplega per primera vegada una dotació específica per a finançar els costos del contracte per a la formació i l'aprenentatge.

Respecte a la recerca d'ocupació de col•lectius amb especials dificultats cal destacar l'increment d'aquesta partida que arriba fins als 234,5 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment d'un 11,3%.

Per a modernitzar els Serveis Públics d'Ocupació es dediquen 30 milions d'euros, i s'inclou una dotació específica de 20 milions d'euros per a la col•laboració de les agències privades de col•locació amb els Serveis Públics d'Ocupació.

Fogasa i Institut nacional de Seguretat i Higiene

La resta del pressupost de la Secretaria d'Estat es gestiona a través del Fons de Garantia Salarial, que disposarà l'any que ve de 843 milions d'euros, l'Institut de Seguretat i Higiene en el Treball, amb una dotació de 27,2 milions d'euros, i la direcció general d'Ocupació amb 53,4 milions.

Engracia Hidalgo va concloure la seua exposició ressaltant que el Govern està articulant les mesures necessàries des d'una perspectiva d'equitat i sensibilitat social, a fi que els més afectats per la crisi econòmica compten amb la solidaritat del conjunt de la ciutadania.

Publicada: 23/10/2012