LA RESPUESTA MÁS CORTA A LAS DUDAS MÁS FRECUENTES

Què és l’estatut professional del soci?

Cal començar dient que la relació dels socis treballadors amb la cooperativa és societària, per tant, el seu règim jurídic queda subjecte a les normes cooperatives, i no li és d’aplicació ni el estatut dels treballadors ni el conveni del sector, excepte sotmetiment exprés per part de la pròpia cooperativa.

El contingut de la prestació laboral del soci treballador es denomina Estatut Professional del soci, el qual pot desenvolupar-se mitjançant els estatuts socials, el reglament de règim intern i/o els acords de l’assemblea general. El seu contingut mínim necessàriament ha de ser: La forma d´organització de la prestació de treball, la mobilitat funcional i geogràfica, la classificació professional, el règim de festes, vacances i permisos, la jornada, torns i descans setmanal, les causes de suspensió o extinció de la prestació laboral, les bestretes societàries i els altres drets i obligacions dels socis que, en matèria de prestació de treball, considere establir la cooperativa.

La regulació que es faça de la jornada de descans setmanal, festes, vacances, permisos i causes de suspensió o extinció de la prestació laboral, respectarà necessàriament els mínims que es regulen en la legislació estatal de cooperatives.

L’assemblea general, per majoria de dos terços, podrà acordar la modificació de l’estatut professional. Quan ocórrega això, el soci que manifeste la seua disconformitat podrà sol•licitar al consell rector la seua baixa en el termini d’un mes des de l`efectiva aplicació de la modificació, aquesta baixa tindrà la consideració i el tractament de baixa voluntària justificada.

Publicada: 15/11/2012