El Consell aprova la 'Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social' en la contractació i les subvencions públiques

Les cooperatives participen en l’elaboració de l’avantprojecte de Llei de Foment de la Responsabilitat Social junt a sindicats, patronal i experts

En agost s'ha publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV 7852) l'acord pel qual s'aprova la 'Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic', l'elaboració de la qual ha estat impulsada i coordinada per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

Es tracta d'una ferramenta que la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació posa a disposició de totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana. Aquesta publicació pretén servir com a referència als òrgans de contractació i als que elaboren les bases reguladores de subvencions.

La inserció de clàusules de responsabilitat social en els processos de contractació pública i en l'atorgament de subvencions és una oportunitat per a integrar de manera efectiva criteris socials, ambientals i ètics en tota Administració pública i la seua acció de govern.

Aquesta guia estructura de forma sistemàtica la normativa existent a nivell europeu, estatal i autonòmic. També recopila exemples reals i recomanacions de possibles clàusules de responsabilitat social a incloure sobretot en els processos de contractació. A més dedica un capítol a les males pràctiques.

D'aquesta manera tracta de ser una ferramenta més per a superar les dificultats existents, com puguen ser el desconeixement de les possibilitats que ofereix a hores d'ara la normativa vigent, o la falta de materials didàctics o de suport als òrgans de contractació.

Els poders públics i els seus ens instrumentals han de ser un referent en aquesta matèria en la mesura que a través de la contractació administrativa es fa ús d'importants recursos públics que poden produir efectes positius en les persones o col•lectius, a vegades en els més vulnerables.

Amb aquesta guia pràctica es protegeixen les polítiques públiques que desenvolupa el Consell de manera transversal en matèria social, més inclusives, de major respecte pel medi ambient, pels drets humans, pel comerç just i per la perspectiva de gènere.

En l'elaboració de la guia, impulsada i coordinada per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, ha participat un grup de treball integrat per tècnics de diferents conselleries, així com de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i del Consell de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local (COSITAL).

Suport a l'economia social

En el seu text introductori, la Guia divideix en tres els tipus de clàusules: socials, ambientals i ètiques. Dins de les clàusules socials cita expressament el suport a l'economia social.

Igualment, quan parla de la cobertura normativa per afavorir la contractació pública socialment responsable en els contractes públics en els que pel seu objecte no siga incompatible i en les subvencions, s'inclou la referència a la llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana (entre altres normes).

Així mateix, en la fase d'adjudicació, en l'anàlisi que fa dels criteris de preferència n'hi ha un a favor de les cooperatives "De persistir l'empat, l'adjudicació recaurà en aquell licitador que estiga constituït com a cooperativa, de conformitat amb el que estableix l' article 111.3 de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana".

Finalment, cita a les cooperatives entre les empreses d'inserció sociolaboral quan fa una anàlisi dels contractes reservats.

Llei de Responsabilitat Social

Paral·lelament, el director general de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, Josep Ochoa, ha obert una ronda de contactes amb els diferents actors socials i econòmics per a perfilar la redacció de la futura Llei de Foment de la Responsabilitat Social de la Generalitat, de l'elaboració de la qual s'està encarregant la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. "Hem tingut reunions amb totes les persones, grups d'interés i entitats que poden aportar quelcom de positiu per a millorar el text de l'avantprojecte", ha explicat Ochoa.

Estan participant en aquest procés representants de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, dels sindicats UGT, CCOO, Intersindical Valenciana, CSIF i USS; representants del Tercer Sector, com la Creu Roja i COCEMFE; entitats com a Responsabilitat Social Corporativa en Acció, i també membres de la patronal (CIERVAL). El director general de Responsabilitat Social ha destacat que "tots ells han coincidit en que és un bon moment per a intentar avançar en material de responsabilitat social".

L'objecte de la llei és promoure i fomentar el desenvolupament d'accions i polítiques socialment responsables en les administracions públiques, en el seu sector públic instrumental, en les empreses i, en general, en les organitzacions públiques o privades. Per a això és necessari que en el disseny, desenvolupament i posada en marxa de les seues polítiques, plans, programes, projectes i operacions, s'assumisquen criteris de sostenibilitat social, ambiental, econòmica i financera.

A més d'aquestes reunions bilaterals, la conselleria ha posat en marxa un procés de participació pública mitjançant un fòrum on line que estarà disponible fins al pròxim 15 de setembre en la web de la Conselleria de Transparència, www.transparencia.gva.es, per a arreplegar opinions, propostes, suggeriments i observacions.

"Des de la Generalitat Valenciana volem adquirir compromisos de caràcter social, ambiental, ètics, culturals, etc.", ha expressat el director general Josep Ochoa. Aquesta llei estableix les bases reguladores per a integrar plenament en les polítiques i accions públiques el concepte de responsabilitat social, que comprén des dels drets humans, el comerç ètic, les pràctiques de treball i d'ocupació òptimes (com la formació, la diversitat, la igualtat de gènere, la salut i el benestar dels treballadors), les qüestions ambientals (com la biodiversitat, la lluita contra el canvi climàtic o l'ús eficient dels recursos), i també la transparència i la lluita contra el frau i la corrupció. L'esborrany avança a més la creació del nou Pla Valencià de Responsabilitat Social i el futur Consell Valencià de Responsabilitat Social que seran els instruments de planificació, observació i gestió en aquesta matèria.

Publicada: 07/09/2016

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA