Ajudes Municipals "València Activa Emprén 2016" destinades a finançar les altes en el RETA de persones físiques i jurídiques

Obert termini de sol·licitud des del 20 de setembre al 19 d'octubre

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d'Ocupació i Emprenedoria, ha convocat les Ajudes Municipals "València Activa Emprén 2016", que tenen com a objectiu recolzar i fomentar la creació d'activitat empresarial, per mitjà de l'establiment d'ajudes destinades a finançar les altes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (d'ara en avant RETA) en la ciutat de València.

Podran sol•licitar les ajudes aquelles persones físiques o jurídiques, comunitats de béns i societats civils l'inici de les quals l'activitat empresarial i l'alta en el RETA hagen sigut entre el 19 de juny de 2015 i la data final de presentació de sol•licituds. A més, açò ha de generar almenys una nova alta en el RETA d'una persona que no haja estat d'alta en el dit règim en els últims 6 mesos.

El termini de sol•licitud de les ajudes serà del 20 de setembre al 19 d'octubre de 2016. Pots trobar les bases i el formulari de sol•licitud al final d'este article.

Es concedirà una quantia fixa de 3.000€ en concepte de llançament a cada una de les empreses seleccionades, que s'incrementarà segons:

A) En 500 euros quan la persona que la seua alta en el RETA motive la sol•licitud de subvenció pertanga a un dels següents col•lectius:

- Haver estat inscrita com a demandant d'ocupació durant 360 dies en els divuit mesos immediatament anteriors a la data d'alta en el RETA. Aquesta situació s'acreditarà mitjançant la presentació del certificat de períodes d'inscripció, i així mateix es comprovarà en l'informe de Vida Laboral.

- Fins a 30 anys a la data de l'alta en el RETA.

- A partir de 45 anys a la data de l'alta en el RETA.

- Que puguen acreditar un grau de discapacitat d'almenys el 33%.

B) En 1.000€ (acumulables si concorren les circumstàncies de l'apartat A), quan el projecte empresarial haja obtingut el certificat d'aprofitament del Programa de Creació d'empreses 2015 organitzat per l'Ajuntament de València.

Bases

Formulari de sol·licitud

Publicada: 21/09/2016

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA