LA RESPUESTA MÁS CORTA A LAS DUDAS MÁS FRECUENTES

Quals són els requisits per a ser considerada cooperativa especialment protegida?

Es consideraran especialment protegides les Cooperatives de Treball Associat, així com les agrícoles, les d'explotació comunitària de la terra, del mar i les de consumidors i usuaris que podent accedir a la condició de cooperativa protegida (article 13 Llei 20/1990) complisquen a més amb tots i cada un dels requisits següents:

  1. Que associen persones físiques que presten el seu treball personal en la cooperativa per a produir en comú béns i serveis per a tercers.
  2. Que l'import mitjà de les seues retribucions, incloses les bestretes i les quantitats exigibles en concepte de retorns cooperatius no excedisquen del 200% de la mitjana de les retribucions normals en el mateix sector d'activitat, que hagueren degut percebre si la seua situació respecte a la cooperativa haguera sigut la de treballadors per compte alié.
  3. Que el nombre de treballadors assalariats amb contracte per temps indefinit no excedisca del 10% del total dels seus socis. No obstant, si el nombre de socis és inferior a deu, podrà contractar-se un treballador assalariat (aquest límit ve ja imposat per la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana). El càlcul d'aquest percentatge es realitzarà en funció del nombre de socis i treballadors assalariats existents en la cooperativa durant l'exercici econòmic, en proporció a la seua permanència efectiva en la mateixa.
  4. Que els treballadors assalariats mitjançant qualsevol altra forma de contractació, no realitzen un nombre de jornades legals durant l'exercici econòmic superior al 20% del total de jornades legals de treball realitzades pels socis.

L'incompliment d'algun dels requisits anteriors donarà lloc a la pèrdua de la condició de cooperativa especialment protegida, la qual cosa comportarà la impossibilitat de gaudir d'aquells beneficis fiscals reconeguts a aquest tipus de cooperatives.

Publicada: 17/01/2013

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA