La CE presenta el Pla d'Acció d'Emprenedoria 2020 de la Unió Europea

La Comissió reconeix al seu informe que per a recuperar el creixement i un alt nivell d'ocupació Europa necessita més emprenedors

La Comissió Europea acaba de presentar el Pla d'Acció d'Emprenedoria 2020 per a recolzar als emprenedors i canviar la cultura emprenedora a Europa, de manera que convertir-se en emprenedor siga un projecte atractiu per als ciutadans europeus i permeta retornar a la senda del creixement i de l'ocupació.

Per primera vegada a Europa hi ha més de vint-i-cinc milions de persones aturades i en la majoria d'Estats membres les Pimes encara no han aconseguit recuperar els nivells de competitivitat anteriors a la crisi. En este difícil context, la Comissió Europea reconeix al seu informe que per a recuperar el creixement i un alt nivell d'ocupació, Europa necessita més emprenedors. Així, el pla d'acció proposat planteja una visió renovada i diverses mesures de suport a l'emprenedoria, tant a escala de la UE com dels Estats membres. Es basa en tres pilars:

1. Educar i formar en matèria d'emprenedoria per a promoure el creixement i la creació d'empreses.

2. Reforçar les condicions marc per als emprenedors, eliminant les actuals barreres estructurals i prestant-los suport en les fases crucials del cicle vital de l'empresa.

3. Dinamitzar la cultura de l'emprenedoria a Europa: crear una nova generació d'emprenedors.

Les noves empreses, i especialment les Pimes, representen la font més important de noves ocupacions a Europa amb més de quatre milions de llocs de treball creats a l'any. No obstant això, des de 2004 la proporció de persones que preferixen treballar per compte propi abans que convertir-se en assalariades ha disminuït en vint-i-tres dels vint-i-set Estats membres de la UE. Com a resultat, només el 37% dels europeus es planteja ser emprenedor davant del 51% dels nord-americans o el 56% dels xinesos.

A més, l'informe de la Comissió advertix que les noves empreses que es creen al si de la UE ho fan amb major lentitud que als Estats Units o en països emergents. Entre les barreres que dificulten el foment de l'esperit emprenedor s'assenyalen que l'educació no oferix una base sòlida per a la carrera empresarial, hi ha dificultat d'accés al crèdit i als mercats, problemes per a traspassar negocis, por de sancions en cas de fracàs i onerosos procediments administratius. Per això, l'Estudi Prospectiu Anual sobre el Creixement de 2013 destaca la necessitat de millorar l'entorn empresarial per a augmentar la competitivitat de l'economia de la UE.

A més, la Comissió Europea insta en el seu informe a “no oblidar als emprenedors socials, el potencial dels quals se subestima sovint: generen llocs de treball sostenibles i han mostrat una major resiliència davant de a la crisi que l'economia en general. Els emprenedors socials són innovadors, impulsen la inclusió social i contribuïxen a assolir els objectius de l'Estratègia Europa 2020”.

Entre les propostes del Pla d'Acció sobre Emprenedoria 2020 destaca millorar l'accés al finançament, crear un mercat europeu de xicotets crèdits i simplificar la normativa fiscal sobre la inversió privada directa. A més, proposa incloure l'educació i l'experiència empresarial en els plans d'estudis; reduir el temps que costa crear una empresa i obtindre les llicències i permisos necessaris; i establir sistemes de tutoria, assessorament i suport per a dones, persones majors, immigrants, aturats i altres emprenedors potencials i oferir a les noves empreses formació i orientació en gestió.

Més informació: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:ES:PDF

Publicada: 29/01/2013