LA RESPUESTA MÁS CORTA A LAS DUDAS MÁS FRECUENTES

Es poden transmetre les aportacions a capital social entre socis? I entre tercers no socis?

Pel que es referix a la transmissió entre socis o associats, cal diferenciar quin tipus d'aportació es vol transmetre, és a dir, si es tracta d'una aportació obligatòria o voluntària, en aquest sentit:

a) Les aportacions voluntàries són lliurement transmissibles entre socis i associats.

b) Les aportacions obligatòries són transmissibles entre socis quan siga necessari per a adequar la participació obligatòria en el capital social que cada un d'ells ha de mantindre d'acord amb els estatuts.

En ambdós casos, la transmissió haurà de comunicar-se al Consell Rector en el termini de 15 dies.

Quant a la transmissió de participacions a tercers no és lliure, sinó que els socis i associats que vullguen efectuar tal operació, hauran de comunicar-ho al Consell Rector. Per la seua banda, els tercers no socis hauran de sol•licitar al Consell el seu ingrés en la cooperativa, com a socis o com associats.

No obstant això, hi ha dos supòsits especials a tindre en compte:

a) La transmissió a determinats familiars en cas de baixa justificada del soci: És lliure la transmissió de participacions al cònjuge, ascendents o descendents, si aquests adquireixen la condició de socis o associats en el termini de tres mesos des de la baixa justificada del soci titular.

b) Successió Mortis Causa: És lliure la transmissió als hereus que adquirisquen la condició de socis o associats, no obstant això, els estatuts podran establir que els socis tinguen dret preferent a adquirir les participacions del soci mort. Aquest dret no tindrà lloc quan el successor siga treballador de la cooperativa i, reunint els requisits per a ser soci, sol•licite la seua incorporació.

Publicada: 31/01/2013

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA