LA RESPUESTA MÁS CORTA A LAS DUDAS MÁS FRECUENTES

Volem obtenir la qualificació de cooperativa sense ànim de lucre. Què hem de fer?

La Generalitat Valenciana, a través del Registre de Cooperatives qualificarà com entitats de caràcter no lucratiu les cooperatives que pel seu objecte, activitat i criteris econòmics de funcionament, acrediten la seua funció social.

Per tant, el primer que cal fer és acreditar dita funció social, que quedarà acreditada quan l´objecte social de la cooperativa consistisca en la millora de la qualitat i de les condicions de vida de la persona i, en tot cas, quan es dedique principalment a la prestació o gestió de serveis socials, educatius, culturals, artístics, esportius o de temps lliure o altres d’interés col•lectiu o de titularitat pública, a la integració laboral de persones que sofrisquen qualsevol tipus d’exclusió social o a altres activitats que tinguen per finalitat aconseguir la superació de situacions de marginació social de qualsevol tipus.

A més a més, perquè una cooperativa siga qualificada com no lucrativa, haurà de fer constar expressament en els seus estatuts les següents disposicions:

a) Absència d´ànim de lucre i la dedicació a una activitat d´interés social.

b) Que els eventuals resultats positius que s´obtinguen no seran repartibles entre els socis, sinó que és dedicaran a la consolidació i millora de la funció social de la cooperativa.

c) Les aportacions voluntàries dels socis al capital social no podran meritar cap interés, sense perjuí de la seua actualització en el termini que estableix la Llei 8/2003 LCCV per a les aportacions obligatòries.

d) Els socis i els treballadors de la cooperativa no podran percebre, en concepte de retorns o de salaris, més d´un 175 % de la mitjana dels salaris del sector.

En resum, la qualificació de Cooperativa No Lucrativa l’atorgarà la Generalitat Valenciana a través del Registre de Cooperatives, sempre i quan es complisquen les característiques anteriors. Per tant, per a dur a terme aquesta sol•licitud de qualificació, sovint és fa necessària una modificació estatutària que contemple tots els requisits establerts a l´article 114 de la Llei 8/2003 LCCV.

Publicada: 14/02/2013

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA