Es convoquen les ajudes destinades al foment de cooperatives i societats laborals per a l’exercici 2013

Es convoquen les ajudes destinades al foment de cooperatives i societats laborals per a l’exercici 2013

El 23 de maig, s'ha publicat en el DOCV núm 7030 la resolució de 2 de maig del 2013 del conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació per la qual es convoquen ajudes destinades al foment de cooperatives i societats laborals per a l'exercici 2013.

La resolució remet a l'Ordre 35/2012, de 22 de juny del 2012 que va aprovar les Bases reguladores per a la convocatòria d'incentius econòmics destinats al foment de l'ocupació per a socis en cooperatives i societats laborals així com per a assistències tècniques i inversions.

Per a aquest exercici 2013 les MODALITATS per les quals es convoquen les ajudes són:

1) INCORPORACIÓ DE DESOCUPATS COM A SOCIS TREBALLADORS, regulades en la Base 15 de l'Ordre 35/2012, de 22 de juny. Per tant el perfil exigit al desocupat per a poder optar a l'ajuda és el mateix:

a. Menors de 25 anys sense ocupació fixa anterior.

b. Majors de 45.

c. parats de llarga duració (inscrits 12 de 16 mesos anteriors o 6 dels 8 mesos anteriors en el cas de menors de 25 anys)

d. Perceptors de Pagament Únic, quan la prestació per desocupació mínima reconeguda és de 360 dies o 180 per a menors de 25 anys.).

e. Dones durant els 24 mesos següents al part, adopció o acolliment.

f. persones discapacitades, reconeguda en un grau major del 33 %

g. Exclusió Social.

h. Treballadors temporals de la cooperativa, contracte menor de 24 mesos, amb antiguitat mínima de 6 mesos a la data de la incorporació.

Els imports de l'ajuda continuen igual, açò és:

Col•lectius :

a), b), c), d) i h)

Hòmens : 5.500 €

Dones : 7.000 €

e) : 7.000 €

f) : 10.000 €

g) : 8.000 €

2) AJUDES PER A ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES, regulades en la base 17 de l'Ordre 35/2012, de 22 de juny del 2012, l'objecte és :

  • Contractació de directors i Gerents
  • Estudis de viabilitat, organització, comercialització, diagnosi o altres d'anàlegs.
  • informes econòmics i auditories no obligatoris
  • Assessorament no habitual.

L'import de les Ajudes per aquesta modalitat, fins al 50% del cost, amb el límit màxim de 20.000 €

TERMINIS de presentació de sol•licituds:

  1. Per integració laboral de socis, des del dia següent al de la publicació i fins al 13 de setembre, tenint en compte que s'ha de sol•licitar, en tot cas, dins dels quatre mesos següents a la incorporació com a socis treballadors. Quan la incorporació s'haguera produït en el tercer quadrimestre de l'any 2012, les sol•licituds només podran presentar-se en el termini de dos mesos des de la publicació, o siga fins al 23 de juliol.
  2. Les sol•licituds per a obtindre subvencions en la modalitat d'assistència tècnica podran presentar-se en el termini d'un mes des de l'endemà a la publicació, o siga, fins al 23 de juny.

+Info aquí

Descarregar abaix les bases reguladores d'aquestes ajudes

Publicada: 23/05/2013