Es modifiquen els terminis de les ajudes destinades al foment de cooperatives i societats laborals per a l’exercici 2013

En les modalitats per incorporació de nous socis i assistències tècniques

El passat divendres, 21 de juny, es va publicar la RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2013, del conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es modifica la Resolució de 2 de maig de 2013, per la qual es convocaven determinades ajudes destinades al foment de Cooperatives i societats laborals per a l'any 2013.

L'esmentada Resolució de 2 de maig omitia establir un termini de presentació per a les sol•licituds corresponents a les incorporacions de socis produïdes en el present exercici 2013, amb anterioritat a la publicació d'aquesta convocatòria. Per aquest motiu, s’ha publicat una nova resolució que implica l'aprovació de nous terminis, tant per a la integració laboral de nous socis com per a les Assistències Tècniques.

Així doncs, S'ESTABLEIXEN ELS TERMINIS D’ADMISSIÓ DE SOL•LICITUDS I S’OBRI NOU TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL•LICITUDS. Per a l’exercici 2013, podran sol•licitar les ajudes que es convoquen en els terminis que s'assenyalen:

- Integració laboral de socis en empreses d'economia social:

Des del 22 de juny fins el 13 de setembre del 2013 (havent, en tot cas, de sol•licitar dins dels quatre mesos següents a la Integració del soci).

Quan la incorporació del soci s’hagués produït en el tercer quadrimestre de l'Any 2012, o des de l'1 de gener al 21 de juny de 2013, el termini serà fins al 21 d'agost.

- Presentacions per a Assistència Tècnica:

Fins al 21 de juliol de 2013.

El link a la Resolució és http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/21/pdf/2013_6536.pdf

Les bases d’aquestes ajudas es troben en l'Ordre 35/2012, de 22 de juny del 2012 que va aprovar les Bases reguladores per a la convocatòria d'incentius econòmics destinats al foment de l'ocupació per a socis en cooperatives i societats laborals així com per a assistències tècniques i inversions.

Per a aquest exercici 2013 les MODALITATS per les quals es convoquen les ajudes són:

1) INCORPORACIÓ DE DESOCUPATS COM A SOCIS TREBALLADORS, regulades en la Base 15 de l'Ordre 35/2012, de 22 de juny. Per tant el perfil exigit al desocupat per a poder optar a l'ajuda és el mateix:

a. Menors de 25 anys sense ocupació fixa anterior.

b. Majors de 45.

c. parats de llarga duració (inscrits 12 de 16 mesos anteriors o 6 dels 8 mesos anteriors en el cas de menors de 25 anys)

d. Perceptors de Pagament Únic, quan la prestació per desocupació mínima reconeguda és de 360 dies o 180 per a menors de 25 anys.).

e. Dones durant els 24 mesos següents al part, adopció o acolliment.

f. persones discapacitades, reconeguda en un grau major del 33 %

g. Exclusió Social.

h. Treballadors temporals de la cooperativa, contracte menor de 24 mesos, amb antiguitat mínima de 6 mesos a la data de la incorporació.

Els imports de l'ajuda continuen igual, açò és:

Col•lectius :

a), b), c), d) i h)

Hòmens : 5.500 €

Dones : 7.000 €

e)7.000 €

f)10.000 €

g)8.000 €

2) AJUDES PER A ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES, regulades en la base 17 de l'Ordre 35/2012, de 22 de juny del 2012, l'objecte és :

  • Contractació de directors i Gerents
  • Estudis de viabilitat, organització, comercialització, diagnosi o altres d'anàlegs.
  • informes econòmics i auditories no obligatoris
  • Assessorament no habitual.

L'import de les Ajudes per aquesta modalitat, fins al 50% del cost, amb el límit màxim de 20.000 €

Descarregar abaix les bases reguladores d'aquestes ajudes

Publicada: 25/06/2013