L’Ajuntament de Valčncia obri el termini per a sol•licitar les ajudes a la Contractació, la Consolidació empresarial i la inserció laboral per a 2013

Les ajudes sumen un total de 600.000 euros

L'Ajuntament de València ha obert el termini per a sol•licitar les ajudes municipals 2013 destinades a fomentar la contractació, la consolidació empresarial i la inserció laboral dels participants en els Plans de Formació i Ocupació Local. Segons ha informat la regidora d'Ocupació, Beatriz Simón, les ajudes sumen un total de 600.000 euros, “perquè és prioritat per al Govern local la reducció de la desocupació”.

Ajudes a la contractació:

L'Ajuntament de València, a traves de la Regidoria d'Ocupació, ha convocat per cinquè any les Ajudes Municipals a la Contractació, que tenen de com objectiu fomentar la contractació i l'estabilitat en l'ocupació, així com afavorir la inserció del col•lectiu de persones desocupades residents al municipi de València, tant a jornada completa com a temps parcial, establint ajudes econòmiques destinades a donar suport a la contractació indefinida.

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot no tenint personalitat jurídica, puguen dur a terme les activitats que motiven la concessió de la subvenció.

Termini de sol•licitud: Estarà obert des de l'endemà de la seua publicació en el BOP i fins el 4 de setembre de 2013. Les sol•licituds hauran de presentar-se en un termini màxim de 2 mesos des de la data de la contractació. Per a les contractacions formalitzades en el període previ a la publicació de aquestes bases, el còmput del termini de 2 mesos si s'iniciarà a partir del dia següent de la publicació.

Lloc de Presentació: Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de València i seu electrònica municipal.

+INFO i accés a les bases reguladores i al formulari de sol•licitud:

http://www.valencia.es/ayuntamiento/empleo.nsf/vDocumentosTituloAux/8AEF257B36BABEDBC12575610048EBEB?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Fempleo.nsf&idapoyo=8D91103822215752C125786C00311A8E&lang=1&nivel=10

Ajudes a la Consolidació Empresarial:

Les "Ajudes Municipals a la Consolidació Empresarial", tenen com a objectiu donar suport a la consolidació d'activitat empresarial independent en la ciutat de València, establint ajudes econòmiques destinades a la inversió que permeten millorar la posició en el mercat o mantindre l’activitat de persones autònomes i empreses .

Enguany s’introdueix com a novetat el foment de la inversió en equips per a processos d'Informació i aplicacions informàtiques, amb l'objectiu d'afavorir la Introducció i millora de la utilització de noves tecnologies en les empreses.

Beneficiaris: Aquestes ajudes si concedeixen a empreses i autònoms que complisquen els següents requeriments, entre altres: a) Que el començament efectiu de l'activitat empresarial haja estat entre l'1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2010, no havent cessat en l'activitat des de’lcomençament. b) Que, tant el domicili fiscal com el local del beneficiari que desenvolupa l'activitat empresarial es trobe en el terme municipal de València, no havent traslladat, si escau, el domicili al terme municipal de València posteriorment a l'1 de gener de 2013. c) Que la inversió acreditada haja estat igual o superiors a 600 €, impostos exclosos susceptibles de recuperació. e) Mantindre l’activitat empresarial durant un any, com a mínim, des de la presentació de la sol•licitud de l'ajuda. f) que no haja gaudit d'aquestes ajudes en els exercicis anteriors, ni haver sol•licitat en el present exercici altres subvencions pel mateix concepte.

Termini de sol•licitud: El termini de sol•licitud d'ajudes estarà obert des de l'endemà de la seua publicació en el BOP i fins al 6 de setembre de 2013.

Lloc de presentació: Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de València i seu electrònica municipal.

+INFO i accés a les bases reguladores i al formulari de sol•licitud:

http://www.valencia.es/ayuntamiento/empleo.nsf/vDocumentosTituloAux/9483CF2006F876A4C125786C003DE7AF?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Fempleo.nsf&idapoyo=D8235898861636FEC1257B650042C849&lang=1&nivel=10

Ajudes a la inserció laboral:

També es poden demanar les “Ajudes a la inserció per compte d’altre” i les “Ajudes a la inserció d'ocupació autònoma”, que tracten d'impulsar la incorporació al món laboral dels participants en els distints Plans de Formació i Ocupació Local que du a terme la Regidoria d'Ocupació. Estes ajudes es xifren en 50.000 euros. El termini de sol•licitud està obert fins al 30 de setembre del 2013.

A estes “Ajudes a la inserció per compte d'altri” poden concórrer autònoms o empreses que hagen contractat, per qualsevol modalitat i amb una duració mínima de sis mesos, a alguna persona que haja participat o estiga participant en qualsevol dels Plans de Formació i Ocupació Local. Els beneficiaris d'estes ajudes han d'especificar en la sol•licitud el temps mínim de manteniment del contracte, sent este de sis o dotze mesos, que determinarà la quantia de l'ajuda, amb la qual cosa s'obliguen a mantindre tal contracte durant el temps especificat.

A les “Ajudes a la inserció ocupació autònoma” poden concórrer aquelles persones que hagen participat o estiguen participant en qualsevol dels Plans de Formació i Ocupació Local, i que hagen començat la seua activitat autònoma posteriorment al 15 de setembre del 2012 i abans del 30 de setembre del 2013.

Els beneficiaris d'una o altra ajuda han de comprometre's a mantindre l'ocupació creada durant un mínim de sis mesos a un any, segons els casos establits en el cas ajudes a la inserció per compte d'altri, i mantindre l'activitat professional durant un mínim d'un any, en el cas d'ajudes a la inserció d'ocupació autònoma.

+INFO i accés a les bases reguladores i al formulari de sol•licitud:

http://www.valencia.es/ayuntamiento/empleo.nsf/vDocumentosTituloAux/5DC9A36B8B942496C1257A2A002927D4?OpenDocument&bdOrigen=ayuntamiento%2Fempleo.nsf&idapoyo=AE9808B8DC0BD64AC125730F00381ADC&lang=2&nivel=7_1

Publicada: 03/07/2013