El Parlament Europeu es pronuncia fermament a favor de les cooperatives i de l'Economia Social per a eixir de la crisi

A Europa hi ha 160.000 Cooperatives amb 123 milions De socis que proporcionen treball a 5,4 milions de persones i representen el 5% del PIB comunitari

L'informe revela com les Cooperatives, a més de mantindre i crear ocupació, han salvat centenars d'empreses en crisi o sense successor als últims anys. Destaca també que s'han creat més de 1.000 Cooperatives en el sector de les energies renovables.

El Parlament Europeu ha aprovat l'informe “sobre la contribució de les Cooperatives a la crisi” en el qual sol•licita a la Comissió i als Estats Membres a què es potencien les Cooperatives i altres empreses d'Economia Social com a ferramentes per a eixir de la crisi.

L'informe presentat per l'eurodiputada Patrizia Toia, revela que en l'actualitat les Cooperatives Estan generant i mantenint llocs de treball, al mateix temps que mostren millors nivells de creixement (en nombre d'empreses, llocs de treball i manteniment d'activitat) que altres models empresarials. Per això, demanda una major atenció a les Cooperatives i a l'Economia Social dins de les polítiques de recuperació econòmica de la UE, de les polítiques industrials de la UE, del Pla d'Emprenedoria 2020 i dels Fons Estructurals 2014-2020.

L'informe destaca que “les Cooperatives, junt amb altres empreses de l'Economia Social, exerceixen un paper essencial en l'economia europea, en especial en els temps de crisi, en combinar la rendibilitat amb la solidaritat, crear llocs de treball de qualitat, reforçar la cohesió social, econòmica i regional i generar capital social”.

El president de la Confederació Espanyola de l'Economia Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, ha valorat positivament que “el Parlament no sols reconega la importància de les Cooperatives i de l'Economia Social en aquests moments de crisi; sinó que el més rellevant és que proposa mesures innovadores de primer nivell per al desenvolupament del sector cooperatiu que hauran de ser tingudes en compte per la Comissió Europea i també pels Estats Membres”.

El Parlament Europeu recorda que “les Cooperatives estan adquirint cada vegada més importància”, i assenyala que en la UE existeixen “al voltant de 160.000 empreses Cooperatives, que pertanyen a 123 milions de membres i proporcionen ocupació a 5,4 milions de persones”. A més, puntualitza que “les Cooperatives contribueixen aproximadament en un 5% de mitjana, al PIB dels estats membres”.

Emprenedoria i resistència a la crisi

Un altre aspecte que subratlla el Parlament Europeu és que “moltes Cooperatives han demostrat ser fins i tot més resistents que moltes empreses convencionals en temps de crisi”. Per això, la cambra incideix que “en períodes de recessió, les cooperatives poden promoure eficaçment l'emprenedoria a escala microeconòmica”.

El Parlament Europeu incideix que al Pla d'Emprenedoria 2020, les Cooperatives haurien de tindre un paper rellevant, de manera que s'adopten les mesures necessàries per a garantir la igualtat d'oportunitats entre les Cooperatives i altres formes empresarials.

El document recorda la necessitat que la Comissió Europea reconega i tracte de la mateixa manera les diferents formes d'emprenedoria existents, igual que insta els Estats Membres a què difonguen el model Cooperatiu com a instrument privilegiat per a la creació de nova ocupació, elaborant mesures que recolzen l'ocupació juvenil en les Cooperatives.

Transmissions i reestructuració d'empreses

L'informe presta una especial atenció als centenars de cooperatives industrials i de serveis que s'han creat en els últims anys, a causa de les reestructuracions d'empreses en crisi o sense successor, salvant i revitalitzant així l'activitat econòmica i llocs de treball a nivell local.

Juan Antonio Pedreño “aplaudeix aquest reconeixement del Parlament Europeu, ja que aquest fenomen empresarial està cobrant especial rellevància a Espanya, havent-se comptabilitzat ja 75 casos en el 2012, la majoria d'ells concentrats en la regió de Múrcia, Navarra, País Basc, Comunitat Valenciana i Catalunya”.

La patronal de l'Economia Social, CEPES, recolza plenament les mesures que proposa l'informe perquè els Estats Membres protegisquen aquest tipus de pràctiques empresarials, ja que a més de garantir la continuïtat de l'empresa, es mantenen llocs de treball. Fomentar la visibilitat d'aquest context empresarial entre els assessors empresarials, millorar la legislació en els estats per a facilitar les reconversions, així com dissenyar nous mecanismes financers per a ajudar els treballadors a invertir en aquestes empreses en crisi, són aspectes crucials per a potenciar les transformacions empresarials i ajudar els treballadors que desitgen prosseguir amb l'activitat empresarial.

A més, l'informe remarca que s'ha de protegir aquestes transmissions mitjançant la creació d'una partida pressupostària específica en el pressupost de la UE que també incloga instruments financers. Per a això el Parlament sol•licita urgentment que es cree aquest mecanisme europeu amb la participació del Banc Europeu d'Inversions, els interlocutors socials i les parts interessades del moviment cooperatiu.

Finalment, el Parlament insta a la Comissió a què reforce els seus serveis mitjançant la creació d'una Unitat encarregada de les Cooperatives i altres organitzacions d'Economia Social a fi de prestar major atenció a les mesures que garantisquen un nivell de recursos, així com a la supervisió i elaboració de polítiques sobre l'Economia Social

Per a accedir a l'informe:

http://www.cepes.es/documentacion=DOCUMENTACION-PUBLICA.Union-Europea-ES.PARLAMENTO-EUROPEO.Informe-sobre-contribucion-de-las-Cooperativas-a-la-salida-de-la-crisis

Publicada: 11/07/2013