LA PREGUNTA MÁS CORTA A LAS DUDAS MÁS FRECUENTES

Com s'han de liquidar les aportacions al capital social del soci que ha causat baixa?

Dependrà del tipus d’aportacions:

a) En el cas de les aportacions obligatòries amb dret a reemborsament, la liquidació es farà amb efectes al tancament de l'exercici social en què la baixa siga efectiva. El consell rector tindrà un termini de dos mesos des de l'aprovació dels comptes anuals de l'exercici en què haja causat baixa el soci, per a comunicar l'import de la liquidació que li corresponga i li farà efectiu el reembossament, llevat que faça ús de la facultat d'ajornament que meritarà l'interés legal dels diners.

La liquidació consistirà en el reembossament de les seues aportacions obligatòries, si és el cas actualitzades, a la que es deduiran les pèrdues imputades i imputables al soci, reflectides en el balanç de tancament de l'exercici en què es produïsca la baixa.

A açò caldrà afegir la part corresponent de reserves voluntàries (si n'hi hagueren) i les bestretes societàries que pogueren deure's al soci.

Depenent de la qualificació de la baixa i si s'ha previst en els estatuts, el Consell Rector podrà practicar les deduccions que s'acorden i que no podran excedir del 20% en el cas que la baixa es qualifique com no justificada i del 30% en cas d'expulsió.

b) En el cas de les aportacions voluntàries amb dret a reemborsament, es reemborsaran liquidades d’acord amb què estableix l’acord d’emissió corresponent, tenint en compte que la llei estableix que el termini de reemborsament no podrà ser inferior als tres anys des de la subscripció. Aquest tipus d’aportacions, al contrari que les anteriors, no són susceptibles de ser actualitzades, però tampoc sels pot aplicar cap tipus de reducció o ajornament en cas de baixa del soci i en funció de la seua qualificació. No obstant això, es poden reduir per la imputació de pèrdues al soci.

c) També existeix un tipus d’aportacions (obligatòries o voluntàries), el reemborsament de les quals, en cas de baixa o altres supostos contemplats en la llei, pot ser refusat incondicionalment pel CR. Açò no significa que no es vagen a reemborsar mai, significa que serà el CR qui decidirà quan i com. Una vegada el CR decideix reemborsar-les, no podrà fer ús dels ajornaments previstos per a les aportacions obligatòries amb dret a reemborsament, però sí de les reduccions previstes, en cas de baixa voluntària o expulsió.

 Per a més informació veure CLAVES COOPERATIVAS nº I y nº VII

Publicada: 18/07/2013

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA