L’Ajuntament de València convoca les Ajudes Municipals ‘València Activa Emprén’ 2018

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 de junio al 10 de julio de 2018

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria d'Ocupació i Emprenedoria, ha convocat les Ajudes Municipals "València Activa Emprén 2018", que tenen com objectiu recolzar i fomentar la creació d'activitat empresarial, per mitjà d'ajudes destinades a recolzar les altes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en la ciutat de València.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (publicat el 20 de juny). Fins eixe moment no es penjarà el formulari per a presentar la sol·licitud.

Podran sol·licitar les ajudes aquelles persones físiques o jurídiques, comunitats de béns i societats civils l'inici d'activitat empresarial de les quals i l'alta en el RETA hagen sigut entre l’1 d’maig de 2017 i la data de presentació de la sol·licitud. A més, l'alta en el RETA ha de ser d'una persona que no haja estat d'alta en els últims 6 mesos.

Es concedirà una quantia fixa de 3.000€ en concepte de llançament a cada una de les empreses que resulten beneficiàries, que s'incrementarà en 500 euros quan la persona que la seua alta en el RETA motive la sol·licitud de subvenció pertanga a un dels següents col·lectius:

  • Haver estat inscrita com a demandant d'ocupació durant 360 dies en els dihuit mesos immediatament anteriors a la data d'alta en el RETA.
  • Fins a 30 anys a la data de l'alta en el RETA.
  • A partir de 45 anys a la data de l'alta en el RETA.
  • Que puguen acreditar un grau de discapacitat d'almenys el 33%.
  • Ser dona.

+ Informació: http://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-emprende/ayudas-municipales-valencia-activa-empren

Publicada: 20/06/2018

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA