El Ple del Consell acorda iniciar la tramitació de la reforma de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana

La modificació tracta de refermar el fet cooperatiu com a fórmula empresarial diferenciada, amb l'actualització de conceptes, classes i estructures representatives

La Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ha informat el Ple del Consell sobre l'impuls dels tràmits administratius per a modificar la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que en regula la personalitat, responsabilitat i estructura orgànica, a banda de l'activitat que tinguen.

Amb l'inici de la tramitació d'esta proposta es pretén modificar l'articulat de la llei a fi d'adaptar qüestions de tramitació electrònica, règim d'aportacions i òrgans de govern, i autoritzar el Consell a publicar-ne un text refós.

Es tracta de refermar el fet cooperatiu com a fórmula empresarial diferenciada, amb l'actualització de conceptes, classes i estructures representatives. També es pretén dotar estes empreses de les més modernes ferramentes jurídiques per a l'operativitat societària i la participació dels socis, i, d'altra banda, millorar el sistema actual de resolució extrajudicial dels conflictes que es plantegen en el seu si.

Segons l'Estatut d'Autonomia, la Comunitat Valenciana té atribuïda la competència exclusiva en cooperatives, respectant la legislació mercantil. En el cas de les cooperatives de crèdit, la competència no és exclusiva, sinó de desplegament legislatiu i execució en el marc de la legislació estatal bàsica.

En l'actualitat hi ha dos disposicions normatives de la Generalitat amb rang de llei que regulen matèries cooperatives: la Llei 8/1985, de 31 de maig, de regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana, que establix normes de control i supervisió per a eixa activitat financera, i la Llei 8/2003, de 24 de març de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. Esta llei constituïx la normativa genèrica i el text bàsic regulador d'estes entitats com a persones jurídiques.

Publicada: 03/10/2013