El Comitè Econòmic i Social Europeu destaca el potencial de l'Economia Social per a la creació d'empreses i ocupació

El CESE aposta per afavorir les condicions més adequades per a la creació d’estructures empresarials com les cooperatives

"La política empresarial haurà d'estimular la creació de tot tipus d'empreses tractant d'afavorir l'aparició d'autònoms, artesans, professions liberals, empreses familiars, cooperatives o empreses socials", segons el dictamen titulat "Pla d'acció sobre emprenedoria 2020. Rellançar l'esperit emprenedor a Europa" de la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Segons el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), els Estats membres han d'harmonitzar positivament les condicions per tal d'afavorir l'entorn més adequat per al desenvolupament de negocis i activitats empresarials i socials, tenint en compte les diferents formes d'estructures empresarials, i cita com a exemples d'èxit les diferents formes de participació col•lectiva en el capital de les empreses o la pròpia associació en cooperatives.

Accedir a aquest Dictamen en

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0075:0080:ES:PDF

Així mateix, el CESE en el seu dictamen anomenat "Cap a la inversió social per al creixement i la cohesió, inclosa l'execució del Fons Social Europeu 2014-2020", afirma que l'economia social ha demostrat el seu potencial precisament durant la crisi i que en aquest sentit té també un paper decisiu.

El CESE ha valorat favorablement que la Comissió Europea reconegua de manera expressa la importància de l'economia social, les empreses socials i la societat civil en l'execució del paquet sobre inversió social. A més d'aportar la seua experiència i recursos complementaris, amb freqüència l'economia social està directament associada a la concreció dels objectius polítics, per exemple mitjançant la prestació de serveis socials. Per facilitar el compliment d'aquestes funcions, s'ha de millorar i simplificar l'accés als fons públics i al capital privat. Convé acollir positivament les propostes d'incloure en la política de cohesió de la UE per al període 2014-2020 objectius temàtics aplicables a la inversió social i considerar les inversions línies d'ajuda. Aquestes propostes s'haurien de tindre en compte en les negociacions sobre els programes que tinguen lloc entre les autoritats nacionals i la Comissió Europea, amb la participació de representants de la societat civil.

A més, el CESE demana a la Comissió Europea que presente un pla per a la posada en pràctica del paquet sobre inversió social, que done suport als estats membres en l'aplicació de les mesures necessàries i que fomente els intercanvis entre els estats, els interlocutors socials, les organitzacions de l'economia social, les ONG, la societat civil organitzada i els proveïdors de prestacions socials. Aquests agents disposen dels coneixements específics necessaris en els àmbits de la inversió social, la innovació social i el foment de l'ocupació.

Accedir a aquest dictamen en

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0091:0096:ES:PDF

Publicada: 08/10/2013