Ajudes de l'IVACE per al creixement de Noves Empreses Innovadores

El termini de presentació de les sol·licituds va del 30 de gener al 13 de març de 202

L’IVACE llança ajudes al creixement de noves empreses innovadores de la Comunitat Valenciana.

DIRIGIT A: Xicotetes empreses innovadores que complisquen determinats requisits.

OBJECTE: Donar suport al desenvolupament de plans empresarials per al creixement de les xicotetes empreses innovadores de la Comunitat Valenciana, mitjançant la concessió de subvencions vinculades a la prestació de serveis d'assessorament especialitzat.

ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT: L'IVACE subvencionarà la prestació de serveis d'assessorament especialitzat en les següents àrees:

  • Diagnòstic estratègic
  • Model de negoci
  • Màrqueting i comercialització
  • Organització i processos
  • Gestió economicofinancera
  • Definició de quadres de comandament

El servei d'assessorament que se sol·licite podrà versar sobre una o sobre diverses àrees de les indicades anteriorment. No obstant això, es podran incloure àrees addicionals que es consideren estratègiques per al desenvolupament del pla empresarial de l'empresa sol·licitant, prèvia justificació en el moment de la sol·licitud.

Les propostes d'assessorament especialitzat hauran de partir d'una anàlisi de la situació de l'empresa i hauran de justificar la necessitat i oportunitat del servei d'assessorament amb l'abast que es recull en la memòria tècnica presentada al costat de la sol·licitud, referenciada en l'article 6 de la present convocatòria.

CARACTÉRISTICA DE L'AJUDA:

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% de la despesa de la contractació dels serveis d'assessorament especialitzat amb un límit d'ajuda per sol·licitud de 50.000 €.

COSTOS SUBVENCIONABLES:

Es consideren subvencionables les despeses de contractació dels serveis d'assessorament especialitzat assenyalats en l'article 3.1. de la present convocatòria l'import mínim de la qual per àrea d'assessorament siga 3.000 €; el cost màxim subvencionable de l'hora de l'assessorament serà de 60 €.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Des del 30 de gener de 2020 fins al 13 de març de 2020 a les 23.59 hores.

TEXT ÍNTEGRE EN:

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2019, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes dirigides a facilitar el desenvolupament de plans empresarials per al creixement de noves empreses innovadores de la Comunitat Valenci-ana, a càrrec del pressupost de l’exercici 2019, amb cofi-nançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. [2019/12212]

Publicada: 16/01/2020

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA