Els clients de CAIXA POPULAR decideixen el destí de l'estalvi solidari

Els projectes poden votar-se a la seua web fins el 15 de desembre

Dins de la seua filosofia de compromís social, Caixa Popular va crear fa més d'una dècada la seua línia d'Estalvi Solidari, en col•laboració amb EnClau-Xarxa per al Finançament Alternatiu.

Mitjançant la Llibreta o el Dipòsit Solidaris Caixa Popular ofereix a l' estalviador la possibilitat de, simplement estalviant , col·laborar en projectes de solidaritat.

Actualment EnClau està format per: CERAI, Enginyeria Sense Fronteres, Atelier, Fundació Novaterra, Fundació Nova Feina i Menuts del Món.

Els titulars d'aquestes Llibretes o Dipòsits cedeixen el 50% dels interessos nets generats a un Fons Solidari. A més, Caixa Popular realitza també una aportació anual directament a aquest fons gestionat per EnClau.

Els Clients de Caixa Popular poden escollir entre sis projectes solidaris -que es desenvoluparan a Espanya, Cap Verd i Bolívia- per ser destinatari del Fons generat per la seua línia d'Estalvi Solidari.

Aquesta col·laboració es realitza en una doble vessant:

  1. L'estalviador cedeix la meitat dels interessos generats per la Llibreta o el Dipòsit Solidari a un Fons Solidari.
  2. Caixa Popular, a més, anualment aporta directament a aquest Fons Solidari una quantitat en funció de l'import del saldo mitjà que ofereixen les Llibretes i Dipòsits Solidaris.

Ara, els Clients de Caixa Popular tenen l'oportunitat de decidir la destinació del Fons generat el passat exercici.

EnClau ha seleccionat 6 projectes :

  • Horts socials tutoritzats: treballant la terra per alimentar el futur.
  • Socialemprende, suport a la creació d'una empresa social.
  • Projecte creació cooperativa "oli de Cusi".
  • Repartint sostenibilitat, rescatant dignitat.
  • Millora de la dieta alimentària de l'alumnat de primària.
  • Caminant cap a l'ocupació.

Els Clients de l'entitat poden votar pel projecte al que volen que es destinen els fons a través de la seua pàgina web www.caixapopular.es fins al 15 de desembre de 2013.

Publicada: 23/10/2013