El Govern remet l'avantprojecte de la Llei de Mútues als agents socials

El text reforç a la capacitat de seguiment de les mútues sobre la incapacitat temporal (IT) derivada de contingències comunes des del primer dia de la baixa

Després de la seua aprovació en l'últim Consell de Ministres de 2013, l'avantprojecte pel qual es modifica la Llei General de la Seguretat social en relació amb el règim jurídic de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals ha estat remès als agents socials.

La futura llei permetrà que les mútues d'accidents de treball i malalties professionals- que després de l'aprovació de la norma passaran a dir-se mútues de la Seguretat Social - puguen involucrar-se en els processos d'incapacitat Temporal (IT) per contingències comunes des del primer dia de la Baixa dels treballadors.

Segons el comunicat del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, "la major despesa en serveis sanitaris es veurà compensat per una menor pèrdua de dies de treball. Aquest seguiment de les mútues aconseguirà protegir al Sistema de l'absentisme laboral injustificat, en la línia dels avanços aconseguits amb els convenis de col•laboració amb les comunitats autònomes per a la gestió de la IT i les novetats sobre aquesta matèria que recull la Llei de Pressupostos".

L'estalvi total per la modificació de la prestació d'IT juntament amb la millora de les mesures de control de la prestació es calcula en 511.360.000 d'euros.

Aprofitament de recursos i governança

Com a entitats col•laboradores de la Seguretat Social, les mútues presten cobertura sanitària a un col•lectiu potencial de 11.439.456 treballadors, gràcies al fet que gestionen cada any més de 8.400 milions d'euros en cotitzacions socials.

Per complir les seues finalitats s'han dotat d'una xarxa de recursos àmplia, però en ocasions infrautilitzada. Per aquest motiu l'avantprojecte també preveu l'aprofitament dels recursos assistencials ociosos, estimat en 305 milions d'euros, perquè puguen ser utilitzats prioritàriament en col•laboració amb els serveis públics de salut.

Així mateix, el text estipula que les mútues es desfacen de les seues societats de prevenció abans del 31 desembre 2014 per no respondre a la naturalesa de la seua activitat pròpiament dita. Aquestes societats acumulen un deute de 40 milions d'euros amb la Seguretat Social.

Com ja s'havia anunciat, l'avantprojecte reordena el funcionament dels òrgans de gestió de les mútues: es reforça el paper del president i s'equiparen les seues retribucions a les corresponents del sector públic. Aquesta mesura facilitarà un estalvi anual per una millor governança xifrat en 25 milions d'euros.

Prestació per cessament d'activitat per als autònoms

Finalment, la prestació per cessament d'activitat se sotmet a revisió. Encara que en 2010 es va regular aquesta prestació per als autònoms, gestionada per les mútues, el seu benefici és molt limitat en la pràctica (el 80% de les sol•licituds es deneguen).

L'avantprojecte aclareix ara la regulació existent en concretar que no cal presentar un percentatge mínim de pèrdues per poder sol•licitar la prestació. Així mateix, la cobertura s'estén per totes les noves altes del Règim d'Autònoms i es desvincula de la cotització per contingències professionals.

Després del seu trasllat als agents socials, l'avantprojecte serà objecte d'estudi per part del Consell Econòmic i Social (CES).

Publicada: 09/01/2014