“Les cooperatives eixiran d'aquesta crisis tocades, però no enfonsades, i en la seua recuperació serà clau la flexibilitat del seu model de gestió”

La Comunitat Valenciana es manté com la tercera en nombre de cooperatives i ocupacions; el 83% són cooperatives de treball

En 2019 es van crear 154 noves cooperatives en la Comunitat Valenciana, la qual cosa es va traduir en 385 noves ocupacions estables, segons dades de la Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball de la Comunitat Valenciana (FEVECTA). Amb 2.277 cooperatives, la valenciana continua sent la tercera comunitat autònoma en nombre de cooperatives i ocupacions. D'elles, un 83% són cooperatives de treball amb 1.894 empreses actives.

Per al president de FEVECTA, Emilio Sampedro, en referència a l'actual context motivat pel COVID 19, “encara no podem valorar amb seguretat com afectarà el sector empresarial cooperatiu de treball aquesta aturada en l'economia perquè, entre altres variables, el temps que dure el confinament serà clau i això encara no ho sabem. Del que estic segur és que les cooperatives eixiran d'aquesta situació tocades, però no enfonsades, i en la seua recuperació serà clau la flexibilitat del seu model de gestió, la possibilitat d'autoregular-se per no estar sotmeses a la legislació laboral i la seua estructura de participació”.

Referent a això, Sampedro recorda que durant l'anterior crisi econòmica des del propi ministeri de Treball es va reconéixer amb les dades a la mà que “malgrat que la crisi havia afectat a tots per igual, les empreses cooperatives havien destruït fins a huit punts menys d'ocupació que la resta de l'economia. Sense oblidar que, abans i després, han mantingut una proporció d'ocupacions indefinides del 80% del total”.

En el que a l'emprenedoria de noves activitats de negoci es refereix, el president de FEVECTA reconeix que “en l'escenari resultant d'aquesta pandèmia moltes persones es veuran obligades a reubicar-se, a reinventar-se. En aquest context encara per vindre, seran moltes les persones que optaran per l'emprenedoria buscant nínxols de mercat i noves oportunitats professionals, i l'opció de l'autoocupació cooperativa ofereix noves alternatives a col·lectius com el dels autònoms individuals que buscaran enfortir els seus negocis ampliant la base societària i, així, mitjançant les economies d'escala, generar major valor als seus clients”.

Les xifres del sector en la Comunitat

En els últims quatre anys el 89,1% de les noves cooperatives creades en la Comunitat eren de treball, segons dades del Registre de Cooperatives. En 2019, es van crear 154 cooperatives de treball en la Comunitat Valenciana (73 a València, 64 a Alacant i 17 a Castelló). Aquestes cooperatives han generat 385 nous llocs de treball directes (51,4% i 48,6% dones).

En conjunt, el sector cooperatiu de treball en la Comunitat està format actualment per 1.894 empreses actives (1.054 a València, 637 a Alacant i 203 a Castelló), la qual cosa suposa el 83% del total del sector cooperatiu de la Comunitat. En aquestes cooperatives treballen 17.429 persones (10.758 a València, 5.090 a Alacant i 1.581 a Castelló) i generen un volum econòmic de 1.565,8 milions d'euros (aquesta última dada és del Llibre blanc de l'Economia Social referits a 2017).

Entre les dades a destacar, Sampedro assenyala que, “fins ara, l'estabilitat i la bona salut del cooperativisme valencià de treball venien avalades per la sostenibilitat de les seues empreses i de l'ocupació que generen i que podem observar en factors com l'antiguitat de les seues empreses, la supervivència a quatre anys de les noves iniciatives i la sostenibilitat en l'ocupació a llarg termini”. Quant a la taxa de supervivència empresarial a 4 anys, en el cas de les cooperatives de treball és del 67,8% mentre que en les pimes en general és del 49,2%, segons l'últim informe d'Indicadors de Demografia Empresarial de l'INE (DIRCE).

En segon lloc, la comparativa de l'antiguitat de les empreses amb 20 o més anys, mostra que en el cas de les pimes en general és del 16,7% i en el de les cooperatives de treball valencianes ascendeix al 22,7%. I, finalment, la taxa d'ocupació indefinida del sector cooperatiu és superior al 80%, molt per damunt de la taxa general.

Autònoms i treballadors, els que més cooperatives van crear l'últim any

D'acord amb les dades registrades durant l'últim any pel Servei d'Atenció a Emprenedors de FEVECTA, 176 grups d'emprenedors (109 eren de València, 21 de Castelló i 46 d'Alacant) van rebre assessorament per a crear una cooperativa. En total, van ser assessorades més de mig miler de persones i, com a resultat, l'entitat va constituir directament 50 cooperatives de treball que han generat 123 noves ocupacions fixes.

El perfil tipus de les persones assessorades va ser el d'una dona (51%), amb estudis superiors (58,1%), amb ocupació (61,5%) i d'entre 25 i 45 anys (59%). Aquestes dades posades en perspectiva subratllen dos fets: primer, que des de fa diversos exercicis s'aprecia una igualtat quasi total entre dones i homes en els grups de persones que són assessorats per a crear una cooperativa i, segon, que la cooperativa de treball es consolida com a fórmula empresarial per la qual aposten autònoms i treballadors per compte alié per a millorar les seues condicions de treball. I és que, quant a la situació laboral de les persones interessades a crear una cooperativa de treball, en 2019 les persones en desocupació que desitjaven emprendre se situava en el nivell més baix des d'abans de la crisi amb el 32,3%, mentre que la suma d'autònoms (27,5%) i treballadors per compte alié (34%) va aconseguir el nivell més alt de tota la sèrie.

Per sectors d'activitat, les noves cooperatives creades en 2019 es distribueixen de la següent manera: un 56,5% del sector serveis; li segueixen a prou distancia els xicotets comerços amb el 17,5%; les cooperatives del sector industrial, que van representar el 5,8%; l’ensenyament 7,8%; la construcció amb el 6,5%, transports 3,3% i, finalment, les dedicades al sector primari amb el 2,6%.

Publicada: 07/04/2020

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA