S'aproven normes excepcionals i temporals per a facilitar la reunió dels òrgans socials i els acords de les cooperatives

Aquestes normes estaran en vigor fins al primer semestre de 2021

Aquest dilluns el DOGV ha publicat el decret llei aprovat pel Consell amb normes excepcionals i temporals per a facilitar la reunió de les assemblees generals i consells rectors de les cooperatives valencianes i la regularització de les seues obligacions relatives a l'aprovació de comptes d'exercici, nomenaments de càrrecs socials, comptabilitat i depòsit de comptes.

Aquestes normes, consensuades amb la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana Temporal, estaran en vigor fins al primer semestre de 2021, i permetran suplir les limitacions de mobilitat i reunió de les persones, decretades per a contindre l'expansió de la COVID-19, que afecten molt especialment a la vida econòmica i social de les cooperatives valencianes

Cal destacar que bastants cooperatives valencianes compten amb milers de persones sòcies amb dret d'assistència i vot a les seues assemblees.

Aquest dret legalment no pot delegar-se de manera massiva i les cooperatives no estan en condicions de garantir mitjançant l'ús de sistemes d'assistència i votació no presencials, per mancar - la cooperativa i les persones sòcies- de la infraestructura i mitjans necessaris per a això.

Aquesta circumstància ha impedit que un gran nombre de cooperatives valencianes reunisquen la seua assemblea general ordinària en forma i temps per a adoptar el seu acord sobre els comptes anuals de l'exercici anterior, no sempre coincident amb l'any natural, així com per a designar persona per a dur a terme l'auditoria de comptes anuals i, en molts casos, per a procedir a la renovació estatutària del seu consell rector o òrgan d'administració i representació.

Així mateix, la paralització de l'activitat pot abocar a la cooperativa a incórrer contra la voluntat de les persones sòcies d'aquesta, en alguna de les causes de dissolució legalment establides, quan es produeixen per la mera inacció i el pas del temps, o per baixes o pèrdues, en aquest cas extraordinàries derivades de la COVID-19.

El decret llei ofereix solució a totes aquestes situacions sense derogar la normativa vigent, a través de normes excepcionals i temporals que cada cooperativa pot, o no, utilitzar per a regularitzar la seua particular situació ateses les seues circumstàncies.

Publicada: 30/06/2020

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA