Sampedro reclama impulsar l'aplicació de clàusules socials en els contractes públics i augmentar la participació de les cooperatives

La Llei de Contractes del Sector Públic permet reservar contractes per a ser adjudicats entre entitats i empreses d'Economia Social

Aquest dilluns s'han celebrat les “II Jornada sobre Clàusules Socials en la Contractació Pública”, organitzades pel Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), la Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA) i la Generalitat Valenciana.

Donada la complexitat d'una llei com la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l'objectiu d'aquesta jornada ha estat aclarir algunes parts de la norma que poden haver quedat aombrades per als qui han d'aplicar-la en els plecs de condicions dels Contractes Públics.

Durant la seua intervenció en l'acte inaugural, el president de FEVECTA, Emilio Sampedro, va subratllar l'oportunitat d'aquesta iniciativa conjunta per a afavorir i promoure, va dir, “una contractació pública de qualitat que responga a la voluntat expressada pel legislador en el nou marc normatiu de contractació pública responsable que va entrar en vigor en 2018 i que, en la nostra opinió, té per davant un llarg recorregut encara, almenys en l'ús d'eines de contractació pública responsable que faciliten la participació de les empreses i entitats de l'Economia Social, i entre elles les cooperatives”.

En aquestes jornades, en les quals participava un nodrit grup de secretaris i interventors d'ens locals, la comesa de FEVECTA, segons va assegurar Sampedro, “és mostrar-los de la manera més concreta i meridiana possible que la voluntat del legislador de promoure la contractació pública responsable per part de les Administracions Públiques és directament compatible amb el foment de la participació en ella de les cooperatives valencianes de treball associat no sols per la seua condició de Pimes, que també, sinó sobretot, com a paradigma empresarial de democràcia econòmica, de dignitat i igualtat en el treball, generador de cohesió social i territorial i model d'inclusió laboral per a col·lectius amb dificultats d'incorporació al mercat de treball.

Finalment, el president de FEVECTA va assegurar que “amb la incorporació progressiva, i esperem que cada dia més habitual, de les empreses cooperatives i d'economia social als processos de contractació pública es tracta de donar resposta, en realitat, no a una pretensió empresarial concreta, sinó a la lògica i creixent preocupació de la ciutadania dels nostres dies per rebre serveis que siguen prestats de manera econòmicament sostenible i socialment responsable, i per la voluntat d'eixa ciutadania, de la qual tots nosaltres formem part, de ser atesa de manera adequada, humana i amb qualitat per persones treballadores que gaudisquen de condicions laborals dignes, de participar el màxim possible com a usuaris en la configuració de totes aquelles activitats i serveis que rebran; i també a l'obligació de les administracions públiques, seguint el mandat contingut en l'article 129.2 de la Constitució Espanyola, de secundar i fomentar models empresarials guiats per codis ètics que, com és el cas de les cooperatives, afavoreixen els valors de la democràcia, la participació, la cohesió social, l'equitat i la solidaritat, sense perjudici de la cerca de la legítima competitivitat econòmica”.

L'aplicació de clàusules socials en favor de cooperatives

Durant les jornades, entre les ponències que es van presentar, l'expert en Clàusules socials i propostes legislatives sobre polítiques socials, Santiago Lesmes, va abordar “L'aplicació de clàusules socials en favor de cooperatives”, en una taula moderada per l'advocada de FEVECTA, Lola Folgado.

En la seua intervenció, Lesmes va defensar de manera clara i taxativa, d'acord amb l'art. 1.3 de la llei, que ell mateix ha redactat, la introducció en els contractes “de manera transversal i preceptiva de criteris socials i mediambientals” i va lamentar, en relació amb el nou marc legislatiu, que la Disposició Addicional 48 (que reserva certs contractes de serveis socials, culturals i de salut a determinades organitzacions com a cooperatives i empreses d'Economia Social) “és la gran desconeguda i oblidada de la llei, fins i tot per al propi sector”. En aquest sentit va defensar aquest tipus de pràctica perquè, va afirmar, “més enllà de l'adjudicació de compres i serveis, la contractació pública està també per a promoure valors constitucionals superiors”. En aquest sentit, va defensar que “les cooperatives promocionen més la igualtat d'oportunitats, una contractació de més qualitat, generen major cohesió social i territorial i retorn fiscal i, per tant, contractant amb aquest tipus d'empreses de l'economia social, s'aconsegueix un major retorn econòmic i social”.

Publicada: 26/11/2020

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA