La pujada en les bases de cotitzaciˇ de les quotes d'aut˛noms no s'aplica als socis de cooperatives de treball

El decret aprovat pel Govern s'aplica a autònoms d'entitats mercantils o que tenen al seu càrrec més de 10 treballadors

Socis d'algunes cooperatives de treball associades, han fet arribar a FEVECTA la seua perplexitat en haver vist augmentat el cost de les seues quotes d'afiliació al Règim Especial d'Autònoms (RETA) de la Seguretat Social en aquest primer mes de 2014.

Davant d'aquest fet, cal tenir en compte el següent:

1. Les bases de cotització per al Règim Especial dels Treballadors per compte propi o autònoms aprovades per al 2014 suposen un increment d'un 2% per a les bases mínimes i un 5% per la base màxima. Per tant, si l'augment practicat en la vostra quota entra dins d'aquest percentatge estaria ben practicat.

Ara bé, evidentment, tingueu en compte les variables que permet aquest règim, com la protecció o no per IT, cessament d'activitat, etc., No fora cas que la diferència siga la inclusió en aquest exercici de la cobertura d'aquests conceptes ).

2. D'altra banda, i completament independent de l'anterior qüestió, hi ha la pujada en les bases de cotització derivada de la disposició addicional segona del Reial Decret Llei 16 /2013, de 20 de desembre, que no és aplicable a les cooperatives de treball associat, ja que, segons ha desenvolupat l'Ordre ESS/106/2014, de 31 de gener, els supòsits són:

El mes de gener de 2014, pel que fa als treballadors autònoms que en algun moment de l'any 2013, i de manera simultània, hagen tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte alié igual o superior a 50 treballadors.

A partir de febrer de 2014, s'aplicarà a aquells treballadors autònoms que hagin tingut al seu servei durant algun moment de l'any 2013 deu o més treballadors per compte aliè.

Des del mes de gener, els autònoms inclosos en aquest règim per la disposició addicional vintè setena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, i de la Llei 4/1997, de 24 de març de Societats Laborals, és a dir, aquells que facen funcions de direcció i gerència que comporta l'acompliment del càrrec de conseller o administrador, o presten altres serveis, a títol lucratiu i de forma habitual, personal i directa, sempre que tinguen el control efectiu, directe o indirecte d'entitats mercantils.

La pujada consisteix en equiparar la base de cotització d'aquests autònoms a la prevista com a base mínima dels treballadors enquadrats en el grup 1 del Règim General que, per a l'any 2014 està fixada en 1.051,50 € mensuals.

El fet rellevant d'aquest apartat és que NO S'APLICA A LES COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT. Al nostre parer la norma és clara, perquè no entrem en el supòsit d'entitats mercantils, ni societats laborals, i, per l'altra vessant, no està parlant de nombre de socis treballadors, sinó de treballadors contractats per un autònom, treballant al seu servei : A LES COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT ELS TREBALLADORS PER COMPTE ALIÈ ELS CONTRACTA LA COOPERATIVA I TREBALLEN AL SERVEI DE LA MATEIXA, NI ELS CONTRACTA EL SOCI AUTÒNOM NI TREBALLEN AL SEU SERVEI. Per tant, no ens mereix cap dubte que els autònoms de cooperatives de treball associat no han vist augmentada la seua base de cotització per aquest concepte.

CONCLUSIÓ: Si la base de cotització dels socis treballadors afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms ha augmentat al gener de 2014 amb respecte al desembre de 2013 un 2% o 5%, estaríem dins d'un increment d'acord amb la legislació vigent. Però, si l'augment hagués estat més gran (de més de 60 € en bases mínimes), comproveu el motiu de l' increment, perquè probablement se vos haja aplicat per error el Reial decret Llei 16 /2013, i en eixe cas haureu de reclamar, ja que no contempla les Cooperatives de Treball Associat.

Observeu, també, la quota del mes de febrer, perquè si l'error s'origina per l’augment de la quota per nombre de contractats, és al febrer quan s'inicia l'increment per als que durant 2013 hagen tingut 10 o més treballadors, de manera que la norma augmenta el camp d'aplicació.

Publicada: 14/02/2014