CEPES demana suport als Grups Parlamentaris per a la incorporació de clàusules socials en la contractació pública

El PP ajorna la seua inclussió fins la trasposició de la nova directiva de Contratació

La Confederació Espanyola d'Empreses d'Economia Social (CEPES) ha demanat a tots els grups parlamentaris perquè donen suport a la iniciativa presentada per CiU al Congrés dels Diputats sobre la incorporació de clàusules socials en la contractació pública.

El president de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha posat en relleu que aquesta iniciativa respon a una demanda històrica de les Organitzacions d'Economia Social. Pedreño afegeix que aquesta iniciativa “és encertada i oportuna, ja que persegueix que les empreses amb un alt valor afegit per a la societat tinguen un dret preferent en l'accés a la contractació pública”.

La Proposició de Llei planteja una reforma de la legislació bàsica en matèria de contractació pública per introduir de manera estructural i sistemàtica clàusules socials, contemplant a més alguns avanços importants per als centres especials d'ocupació i per a les Empreses d'Inserció, entitats que formen part de la Economia Social segons la Llei 5/2011. El president de la Patronal de l'Economia Social ressalta que aquesta iniciativa ha de ser més ambiciosa i esdevenir una excel•lent oportunitat perquè els grups parlamentaris incloguen més elements de la Responsabilitat Empresarial en els plecs de la contractació pública.

L'exposició de motius de la Proposició de Llei de CiU recorda algunes de les conclusions de la Subcomissió de Responsabilitat Social del Congrés dels Diputats, les quals s'han de contemplar i regular en la contractació pública. Criteris ja consolidats com la transparència en la gestió, bon govern corporatiu, compromís amb el local i el medi ambient, respecte als drets humans, millora de les relacions laborals, promoció de la integració de la dona, de la igualtat efectiva entre dones i homes, de la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i d'altres col•lectius en exclusió, així com el consum sostenible, són elements que s'han d'incorporar en els plecs de la contractació pública. Segons Pedreño, aquests criteris juntament amb altres com la creació i manteniment de l'ocupació o l'aposta per la contractació indefinida, han de ser elements a tenir en compte en els plecs que regulen la contractació pública.

Amb la inclusió d'aquests criteris, a més dels que ja contempla la iniciativa de CiU, Predreño considera que estaríem no només davant un gran avanç legislatiu ambiciós, sinó que a més s'estaria reforçant l'Estratègia Nacional de RSE que està a punt de culminar els seus treballs. Espanya es col•locaria a la bandera en aquests debats, tan importants per a la societat que cada vegada més demana un model d'empreses amb valors.

Publicada: 20/02/2014