Aprovat el projecte de llei per a la modificació de la Llei de Cooperatives

El Consell tracta de reafirmar el fet cooperatiu com a fórmula empresarial diferenciada, actualitzant els seus conceptes

El Ple del Consell ha aprovat el Projecte de Llei de la Generalitat de Modificació de la Llei 8/2003, de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que regula la seua personalitat, responsabilitat i estructura orgànica, qualsevol que siga la seua activitat.

L'objectiu d'aquest projecte de llei és modificar l'articulat de la normativa vigent des de 2003 amb la finalitat d'adaptar qüestions de tramitació electrònica, règim d'aportacions i òrgans de govern. També conté una autorització al Consell per publicar un text refós que comprenga les modificacions des de la seua aprovació inicial i la que es duga a terme en virtut de la llei a què done lloc el projecte.

D'aquesta manera, el projecte de llei aprovat pel Consell tracta de reafirmar el fet cooperatiu com a fórmula empresarial diferenciada, actualitzant els seus conceptes, classes i estructures representatives. També es pretén dotar aquestes empreses de les més modernes eines jurídiques per a la operatòria societària i la participació dels seus socis i, d'altra banda, millorar el sistema actual de resolució extrajudicial dels conflictes que es plantegen al seu si.

En aquest sentit, el nou text regula la creació d'una seu electrònica de la cooperativa, que facilitarà la comunicació amb els socis i la participació dels mateixos a través de les noves tecnologies. Així mateix, estableix la possibilitat de celebració de reunions dels òrgans socials a través de procediments exclusivament electrònics.

Conceptes més clars

A més, aclareix el concepte, naturalesa i funcions de les aportacions dels socis a capital social de la cooperativa, àmplia i clarifica els procediments extrajudicials de resolució dels conflictes cooperatius, introduint la possibilitat de mediació i de la resolució mitjançant laude arbitral; estableix una regulació general i àmplia de la realització amb tercers d'activitat cooperativitzada, amplia les facultats ordinàries del Consell Rector i clarifica les conseqüències registrals de la dissolució de les cooperatives i el règim de la seua liquidació.

Una altra de les novetats del projecte és que regula les cooperatives agroalimentàries, abans agràries. D'aquesta manera, estableix una clara regulació de les conseqüències de la declaració de nul•litat o improcedència de les expulsions dels socis en les cooperatives de treball associat, proposa una regulació moderna i oberta als múltiples models d'allotjament del cooperativisme d'habitatges, i reordena l'associacionisme cooperatiu.

Normativa actual

Segons l'Estatut d'Autonomia, la Comunitat Valenciana té atribuïda la competència exclusiva en matèria de cooperatives, respectant la legislació mercantil. En el cas de les cooperatives de crèdit, aquesta competència no és exclusiva, sinó de desenvolupament legislatiu i execució en el marc de la legislació estatal bàsica.

Actualment hi ha dues disposicions normatives de la Generalitat amb rang de llei que regulen matèries cooperatives: la Llei 8/2003 de 24 de març de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que constitueix la normativa genèrica i el text bàsic regulador d'aquestes entitats com a persones jurídiques, i la Llei 8 /1985, de 31 de maig, de Regulació de l'actuació financera de les cooperatives amb secció de crèdit a la Comunitat Valenciana, que estableix normes de control i supervisió per a aquesta activitat financera.

Tradició de més de 150 anys

La Comunitat Valenciana ocupa un lloc destacat en el panorama cooperatiu espanyol, amb una tradició de més de 150 anys des de les primeres entitats d'aquest tipus. El sector cooperatiu, al marge de l'activitat financera vinculada a activitats agràries (caixes rurals), té una presència molt important en el sector del camp, i en àmbits com l'ensenyament, el consum, l'energia elèctrica i el transport.

Per atendre el sector, el Consell desenvolupa actuacions específiques de foment de les seues empreses i de l'ocupació de les mateixes. Així mateix, s'ha creat un Consell Paritari d'interlocució i diàleg institucional entre el Consell i la representació de les cooperatives, personalitzada en la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

Publicada: 21/03/2014