LA RESPUESTA MÁS CORTA A LAS DUDAS MÁS FRECUENTES

Recentment hem celebrat eleccions per a renovar els càrrecs del nostre Consell Rector, hi ha alguna incompatibilitat pel que fa als seus membres?

Són incompatibles amb el càrrec de consellers:

  • Els funcionaris i alts càrrecs públics amb funcions relacionades directament amb les activitats de la cooperativa.
  • Els que realitzen per compte propi o d’altres persones, activitats en competència o complementàries a les de la cooperativa, llevat que l’assemblea els autoritze expressament.
  • Els concursats i fallits no rehabilitats, els condemnats a penes que porten anexa la inhabilitació per a càrrecs públics, durant els temps de la condemna, i els que per raó del seu càrrec no pugen exercir activitats lucratives.

A més a més, cal especificar també que són incompatibles entre sí els càrrecs socials de membre del consell rector i de director, l’afectat haurà d’optar per un d’ells en el termini de cinc dies des de l’elecció per al segon càrrec. En cas de no optar s’entendrà nul·la la segona designació.

Publicada: 03/04/2014

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA