El director general d’Economia presenta els instruments “per a facilitar als emprenedors l'accés al finançament perquè facen realitat els seus projectes”

La línia IVACE-Innovació elimina la necesitat d’aportar compromís d’aval financer

El director general d'Economia, Raúl Martín, ha destacat que la Generalitat treballa "per a facilitar als emprenedors l'accés al finançament perquè puguen fer realitat els seus projectes". Raúl Martín s'ha manifestat així durant la seua participació en la jornada sobre "Instruments de suport financer a les pimes i als emprenedors", celebrada recentment a Elx.

Durant la seua intervenció, el director general ha detallat els diferents mecanismes de finançament de què disposa IVACE-Finançament i ha subratllat que "l'objectiu per a 2014 és continuar mantenint les línies actuals que s'instrumentalitzen a través de mecanismes, com els préstecs participatius, el préstecs ordinaris, el capital de risc i els microcrèdits".

Així, ha explicat que enguany les línies d'IVACE-Finançament aportaran 24 milions d'euros a diferents programes destinats a pimes en fase de creixement, a emprenedors i a microempreses, entre els quals una línia específica d'eixida al MAB.

"Som conscients -ha continuat- de les dificultats que tenen les empreses actualment amb la falta de finançament, i per això el Consell ha posat en marxa diversos instruments per a oferir finançament a projectes empresarials, principalment innovadors, que consoliden a la Comunitat Valenciana un nou model productiu basat en la innovació i en productes que generen valor afegit."

Així, les línies destinades a pimes (Línia Suport Empresarial, Línia Eixida al MAB i Línia Creixement Empreses Innovadores) disposen d'un total de 13,5 milions d'euros per a finançar projectes d'inversió, internacionalització i expansió que els permeten incrementar la seua competitivitat i situar amb força els seus productes en els mercats. Així mateix, faciliten el finançament als projectes impulsats per empreses tractores per la seua capacitat de generació de riquesa i ocupació i pel fet que es troben en fase de creixement, expansió i/o internacionalització.

Les línies destinades a emprenedors (Línia Emprenedors, Línia Business Angels, Línia Venture Capital i Participació en Fons i Societats de Capital de Risc) disposaran d'un total de 9 milions d'euros, amb l'objectiu de facilitar el finançament per mitjà de préstecs participatius a projectes innovadors amb la seu o l'activitat principal a la Comunitat.

A més, intentant abraçar tot el cicle de vida i grandària de les empreses, s'ha destinat enguany una nova línia de microcrèdits per un valor de 1,5 milions d'euros a autònoms i microempreses.

D'altra banda, és important destacar la posada en marxa del Banc de Patents, pioner a Espanya, amb el qual el Consell, en col•laboració amb les universitats, reuneix les millors tecnologies per a fomentar la seua transferència a les empreses.

IVACE-Innovació

IVACE-Innovació prepara una modificació de les convocatòries de concessió d'instruments financers per a projectes d'I+D PIME, I+D en Cooperació i de Creació d'Empreses de Base Tecnològica per a facilitar la presentació de sol•licituds. Estes modificacions consisteixen en l'eliminació de la necessitat d'aportar el compromís d'aval financer que havia d'acompanyar la sol•licitud normalitzada i que ara s'exigirà una vegada concedida l'ajuda i en l'ampliació del termini de presentació de sol•licituds fins al 23 d'abril de 2014.

IVACE-Innovació té oberts quatre programes d'ajudes dotats amb 11 milions d'euros. Tres d’ells (I+D PIME, I+D en cooperació i Creació d'Empreses de Base Tecnològica) es regixen per la fórmula del préstec subvenció. Segons ha informat el director general d’Indústria, Joaquín Rios, "esta forma de finançament és una novetat a la Comunitat Valenciana, ja que permet a les empreses disposar d'efectiu abans de realitzar el projecte".

En el quart programa, el de Suport a la Inversió i Creació d'Ocupació, les ajudes es formalitzaran mitjançant una subvenció a fons perdut de fins a un 10 % dels costos subvencionables del projecte fins a un màxim d'un milió d'euros.

Característiques dels programes

El programa d'I+D en Cooperació, dotat amb dos milions d'euros, dóna suport a l'execució de projectes d'investigació industrial o desenvolupament experimental en què han de participar com a mínim dos empreses, una de les quals ha de tindre més de 50 empleats.

A partir d'esta cooperació es perseguix incrementar la inversió privada en I+D i fomentar la constitució de consorcis empresarials d'I+D per a accedir a convocatòries nacionals i europees d'investigació i desenrotllament tecnològic i sonar suport a iniciatives innovadores d'empreses amb poca experiència en este tipus de convocatòries.

El programa d'I+D per a PIME compta amb un pressupost de tres milions d'euros i té com a principal objectiu augmentar el nombre d'empreses que realitzen activitats d'I+D, incrementar la inversió privada en I+D i obtindre noves patents com a resultat de la investigació i el desenrotllament tecnològic.

El programa d'Empreses de Base Tecnològica perseguix fomentar l'emprenedoria innovadora i de base tecnològica, impulsar la diversificació empresarial i aconseguir la creació d'ocupació qualificada. Per a això, l'IVACE destinarà dos milions d'euros per a augmentar el nombre de noves empreses de base tecnològiques.

Estos 3 programes es duen a terme mitjançant la fórmula de préstec subvenció. Amb esta forma de finançament, les empreses disposen de recursos financers abans de realitzar el projecte i s'obté una major eficàcia en la utilització dels fons públics en donar-se suport a aquells projectes amb major valor afegit.

El programa de Suport a la Inversió i Creació d'Ocupació afavorix l'increment de les inversions en béns d'equip i facilita el desenrotllament de projectes amb un alt impacte en l'economia i en l'ocupació regional, alhora que dóna suport a la reindustrialització i la diversificació tecnològica a través de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Les ajudes es formalitzaran per mitjà d'una subvenció a fons perdut de fins a un 10% dels costos subvencionables del projecte fins a un màxim d'un milió d'euros.

Els projectes que es presenten a este programa han de tindre una inversió de dos milions d'euros o afavorir la creació neta de 40 llocs de treball relacionats amb la inversió.

Publicada: 08/04/2014