Llum verda a la modificació de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana

Conselleria espera que un acord amb el Registre Mercantil solucione els problemes d'ineficàcia que afecten al Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana

El Ple del Consell Valencià del Cooperativisme (CVC) ha acordat iniciar els tràmits per a la modificació de la Llei de Cooperatives i per a l'aprovació d'un nou Reglament del Registre de Cooperatives. La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval) ha sol·licitat formalment a la conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball que s'activen al més aviat possible les gestions per a executar els acords aassolits en la primera reunió de l'any del Ple del CVC, celebrada el passat 26 de març sota la presidència del Conseller Rafael Climent.

La petició de Concoval insisteix en la necessitat de complir amb el termini establit pel propi CVC, el mes d'abril, per a concloure les tasques i iniciar la tramitació pertinent en cada cas. Els assumptes sobre la taula són: la modificació de la llei autonòmica de cooperatives, l'aprovació d'un nou reglament del Registre de Cooperatives que substituïsca el de 1986 i la publicació d'un decret llei que prorrogue les mesures excepcionals que facilite el funcionament de les cooperatives durant la pandèmia.

Modificació de la Llei de Cooperatives de la Comunitat

El CVC va donar el seu vistiplau a la proposta de modificació de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana presentada el divendres, que havia sigut prèviament consensuada entre la conselleria d'Economia Sostenible i el sector cooperatiu.

Aquesta proposta, a més d'introduir millores tècniques i harmonitzar la legislació valenciana de 2015 amb altres normes dictades amb posterioritat, es fonamenta en la necessitat d'adaptar la regulació de les cooperatives als nous models cooperatius emergents i a les tendències socioeconòmiques actuals. Entre altres coses, s'impulsen nous instruments per a fomentar el cooperativisme i afavorir la col·laboració públic-cooperativa i es potencia així mateix la polivalència de les cooperatives perquè puguen donar una millor satisfacció a les necessitats econòmiques i socials dels seus membres.

Emili Villaescusa, president de Concoval, ha posat en valor el consens aconseguit amb la conselleria en l'elaboració de la proposta, fet que entronca amb la tradició anterior, perquè “des de fa més de vint-i-cinc anys, en tots els processos d'elaboració o modificació de la legislació substantiva de cooperatives de la Comunitat Valenciana sempre s'ha donat aquest consens del sector amb l'Administració de torn i, a més, s'ha aconseguit fins ara un suport unànime dels grups polítics en el tràmit parlamentari”.

Agilització del Registre de Cooperatives

El CVC també ha donat llum verda a la proposta de nou Reglament del Registre de Cooperatives de la Comunitat, elaborat per un equip integrat per professorat de les universitats Jaume I de Castelló i de Valladolid i contractat per a tal fi en 2019 per la conselleria d'Economia Sostenible. Aquest nou reglament per al Registre de Cooperatives substituirà l'actual, que data de novembre de 1986 i va ser parcialment modificat en 1988 i en 1990. Des de llavors, fa ja més de 30 anys, les cooperatives tracten amb un Registre la regulació del qual va quedar clarament obsoleta fa lustres i que degué haver-se substituït ja per imperatiu legal en 2003.

Des de Concoval han insistit en la necessitat que aquest nou reglament entre en vigor el més aviat possible, perquè conté disposicions que permetran la necessària modernització, digitalització, agilitat i coordinació en els Registres de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

A més, la conselleria ha presentat el projecte de conveni que té previst subscriure amb el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya i amb la Junta de Govern del Deganat dels Registradors Mercantils de la Comunitat Valenciana, en virtut del qual aquests assumiran la gestió del Registre de Cooperatives de la comunitat autònoma, la qual cosa permetrà aprofitar el coneixement, experiència i mitjans del Registre Mercantil, tant a nivell de procediments i eines informàtiques com de suport jurídic. Amb aquest encàrrec de gestió es pretén posar fi als greus i permanents problemes d'ineficàcia que han afectat des de fa dècades -i continuen afectant- el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, principalment per falta de recursos suficients. El conseller ha subratllat que la titularitat del Registre de Cooperatives continuarà sent de la Generalitat i que el conveni no és més que un acord de col·laboració entre administracions públiques per a agilitzar-ne la gestió.

Els representants de Concoval en el CVC han expressat el seu desig que tant el nou reglament com l'encàrrec de gestió siguen el revulsiu que el Registre de Cooperatives necessita per a millorar el seu funcionament i, sobretot -en paraules de Villaescusa- que “suposen un estímul real a la competitivitat de les cooperatives”.

Consell Valencià del Cooperativisme

El Consell Valencià del Cooperativisme és un òrgan paritari, integrat per representants de la Generalitat i de Concoval, per a la promoció, assessorament i planificació de la política i legislació en matèria de cooperatives.

Publicada: 01/04/2021

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA