L'Institut de les Dones publica una Guia per a l'elaboració de plans d'igualtat en les empreses

Després de l'entrada en vigor del RD que regula els plans d'igualtat en les empreses i el seu registre

Amb motiu de la recent entrada en vigor Reial decret 901/2020, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre, l'Institut de les Dones, ha publicat la "Guia per a l'elaboració de plans d'igualtat en les empreses".

Aquesta Guia proporciona una metodologia pràctica i senzilla per a abordar amb èxit el procés d'implantació dels plans d'igualtat. S'estructura en dos blocs: un teòric, en el qual s'explica el procediment de negociació i elaboració del pla, i un altre de caràcter més pràctic que ofereix eines i models que les empreses poden descarregar i adaptar a la seua organització i necessitats.

La Guia

  • Detalla l'obligació de negociació i de constitució d'una comissió negociadora, persones i òrgans que intervenen, el desenvolupament de les actuacions necessàries, la Constitució de la comissió negociadora, i el procés de negociació del diagnòstic i pla d'igualtat.
  • Estableix les bases per a l'anàlisi de la situació de l'empresa que permeta detectar aquells aspectes o àmbits en els quals puguen estar produint-se situacions de desigualtat o discriminació i sobre els que haurà d'actuar el futur pla d'igualtat amb especial atenció a la recollida d'informació sobre cada matèria imposada normativament i al debat intern i la formulació de propostes de millora que s'inclouran en el citat pla.
  • Defineix els objectius, disseny de mesures, establiment d'indicadors de seguiment i avaluació, calendari d'aplicació, aprovació i registre del pla.
  • Destaca els aspectes a considerar a l'hora de comprovar el grau de desenvolupament de les mesures impulsades i la valoració de resultats.
  • Dona importància a l'avaluació com a manera de valorar el grau de consecució dels objectius, resultats i impacte del Pla en l'empresa.

En aquesta Guia també s'inclouen 18 models i formularis (pàgina 69) associats a les diferents fases i el seu desenvolupament per escrit, així com a les eines i models de suport que l'Institut de la dona facilita per a cadascuna d'elles, com ara un model de Pla d'Igualtat, model d'acta de constitució de la comissió negociadora del Pla d'Igualtat, fitxa d'identificació de l'empresa per al diagnòstic del Pla d'Igualtat, Model d'informe d'avaluació del Pla d'Igualtat, etc.

L'Institut de les Dones acaba de publicar també la “Guia de Bones Pràctiques per a l'atracció i retenció de talent i la promoció professional amb perspectiva de gènere”. El seu objectiu és afavorir la participació equilibrada de dones i homes en llocs de responsabilitat i, en última instància, avançar cap a la plena igualtat de gènere en l'àmbit laboral.

Publicada: 08/04/2021

  • Col·laboren:
  • Consellería Economía
  • Ministerio Empleo
  • Fondo Social Europeo

FEVECTA