LA RESPUESTA MÁS CORTA A LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Quines són les majories requerides per a la presa d’acords en una cooperativa?

Amb caràcter general els acords quedaran adoptats quan voten a favor de la proposta més de la meitat dels vots presents i representats en l’assemblea, excepte per als supòsits d’elecció de càrrecs, que podrà resultar elegit el candidat que obtinga majoria relativa o major quantitat de vots.

No obstant, hi han casos en que la llei de cooperatives o els estatuts socials estableixen majories reforçades, que no podran sobrepassar mai els dos terços dels vots presents i representats.

La llei estableix les següents majories qualificades:

1.- Vot favorable dels 2/3 dels vots presents i representats:

 • Modificació dels estatuts.
 • Revocació de membres del Consell Rector quan aquesta no conste en l’ordre del dia.
 • Modificació de l’estatut professional del soci.

2.- Vot favorable de 2/3 dels vots presents i representats, que representen a l’hora la majoria de vots de la cooperativa:

 • Acord que comporte noves obligacions per als socis o càrregues greument oneroses no previstes en els estatuts.
 • Modificació de la classe de cooperativa.
 • Modificació de l’objecte social.
 • Agreujament del règim de responsabilitat dels socis.
 • Pròrroga de la societat.
 • Dissolució.
 • Fusió.
 • Escissió.
 • Transformació.
 • Cessió d’actius i passius.

A més a més d’aquests supòsits, com ja hem comentant abans, els estatuts poden establir altres majories reforçades per a l’adopció de determinats acords (que mai podrà superar els 2/3 dels vots presents o representats), per tant, hi haurà que estar al cas concret de cada acord per a determinar quina és la majoria requerida per a la presa del mateix, en base a la llei de cooperatives o als estatuts socials.

Publicada: 21/05/2014

 • Col·laboren:
 • Consellería Economía
 • Ministerio Empleo
 • Fondo Social Europeo

FEVECTA