El Govern aprova el Reglament que determina els conceptes inclosos a la base de cotització

Les empreses tenen fins al 30 de setembre per a la liquidació i ingrés de la cotització corresponent a les primeres mensualitats afectades

El Consell de Ministres ha aprovat en la reunió del 25 de juliol, a proposta de la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, el Reial Decret que modifica l'article 23 del Reglament general sobre cotització i liquidació d'altres drets de la Seguretat Social, que estableix els conceptes inclosos i exclosos de la base de cotització a la Seguretat Social, adaptant-lo a les modificacions que s'han produït en l'article 109 de la Llei General de la Seguretat Social, pels reials decrets llei 20/2012 i 16/2013.

Amb aquest Reial Decret es desenvolupa reglamentàriament la modificació de la citada normativa, després d'haver discutit amb els interlocutors socials i haver estat sotmès a dictamen del Consell d'Estat. Les empreses disposen de termini fins al 30 de setembre per a la liquidació i ingrés de la cotització corresponent a les primeres mensualitats afectades.

Conceptes inclosos

El Reglament determina els conceptes retributius que conformen la base de cotització, establint les regles oportunes per a la determinació de la valoració de les percepcions, tant dineràries com en espècie, que s'han d'incloure a la base de cotització.

Com percepcions dineràries, es contemplen, entre d'altres, el lliurament al treballador d'imports en metàl•lic, vals o xecs de qualsevol tipus perquè aquest adquirisca béns, drets o serveis; l'import de les accions o participacions lliurades per les empreses; el de les primes o quotes satisfetes a entitats asseguradores per a la cobertura dels seus treballadors; i el de les contribucions satisfetes a plans de pensions, que s'integraran a la base de cotització per la totalitat del seu import.

Les percepcions en espècie es valoren pel cost mitjà que supose per a l'empresa el lliurament del bé, dret o servei, excepte en els 4 següents supòsits:

  • La prestació de determinada formació i serveis educatius per centres educatius autoritzats als fills dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per preu inferior al normal de mercat, la valoració vindrà determinada pel cost marginal que supose a aquests centres la prestació de tal servei, considerant aquest cost com l'increment del cost total directament imputable a la prestació que supose per al centre educatiu un servei d'educació per a un alumne addicional del tipus d'ensenyament que corresponga.
  • Aquesta mateixa valoració per cost marginal és aplicable a la prestació per mitjans propis de l'empresari del servei de guarderia per als fills dels seus empleats.
  • La utilització d'un habitatge, propietat o no de l'empresari, o la utilització o lliurament de vehicles automòbils, la valoració s'efectuarà en els termes que ja preveu la normativa fiscal, amb la qual cosa en la pràctica no es produeixen canvis respecte a la legislació anterior.
  • Els préstecs concedits als treballadors amb tipus d'interès inferiors al legal dels diners, que es valoraran per la diferència entre l'interès pagat i el referit interès legal vigent en el respectiu exercici econòmic, en línia amb la regulació establerta en l'article 43 de la Llei de l'IRPF, amb la qual cosa a la pràctica tampoc es produeixen canvis respecte de la legislació anterior.

Conceptes exclosos

No es computaran en la base de cotització dels següents conceptes:

  • Les despeses de manutenció i estada, així com les despeses de locomoció, quan corresponguen a desplaçaments del treballador fora del seu centre habitual de treball per fer el mateix en un lloc diferent, en els termes que estableix la normativa fiscal.
  • Les indemnitzacions per mort i les corresponents a trasllats, suspensions, acomiadaments i cessaments, en els termes que preveu l'article 109.2.c) del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
  • Les prestacions de la Seguretat Social i les millores de les prestacions per incapacitat temporal concedides per les empreses.
  • Les assignacions destinades a satisfer despeses d'estudis del treballador disposats per institucions, empresaris o ocupadors i finançats directament per ells per a l'actualització, capacitació o reciclatge del seu personal, quan siguen exigits pel desenvolupament de les seues activitats o les característiques dels llocs de treball.

Publicada: 30/07/2014