El Consell aprova el Reglament pel qual es regula el Consell ValenciÓ de l'Emprenedor

El president de FEVECTA assumirà la representació en el Consell del sector cooperatiu en delegació de la Confederació de Cooperatives

El Ple del Consell ha aprovat el projecte de Decret que aprova el Reglament del Consell Valencià de l'Emprenedor com a òrgan de coordinació i consulta de les actuacions de l'administració de la Generalitat en les matèries de foment dels emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana.

El Consell Valencià de l'Emprenedor és un òrgan col•legiat de caràcter consultiu, amb participació social, al qual correspon impulsar el foment de l'emprenedoria entre les polítiques i accions de la Generalitat.

Segons el Reglament, està compost per representants de les administracions públiques i de les institucions acadèmiques, com les universitats, a més de les entitats socials i econòmiques relacionades amb la cultura i el foment de l'emprenedoria nacional i internacional en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Així mateix, comptarà amb emprenedors d'èxit i reconeguda experiència i trajectòria en el món del desenvolupament d'empreses.

En concret, el sector cooperatiu valencià estarà representat al si del Consell a través del president de FEVECTA, Emilio Sampedro, en delegació de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

El Consell funcionarà en Ple o en Comissió Executiva, i el Ple es reunirà amb caràcter ordinari com a mínim una vegada a l'any. Estarà adscrit a la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de foment d'ocupació.

Clic aquí per accedir al text íntegre del Reglament

Publicada: 04/09/2014