Portal de transparència

Informació institucional Estructura organitzativa Informació econòmica Subvencions, ajudes i convenis

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

L'ENTITAT

FEVECTA és l'organització representativa de les cooperatives de treball associat de la Comunitat Valenciana. És una organització empresarial independent i plural que aglutina a les cooperatives de treball associat valencianes voluntàriament associades.

Visita Què es FEVECTA

 

FUNCIONS

FEVECTA basa les seues actuacions al voltant de tres grans pilars:

  • Defensa dels interessos de les cooperatives
  • Promoció i foment del cooperativisme
  • Serveis a les cooperatives associades i a altres institucions

Visita Què fem

 

NORMATIVA APLICABLE

FEVECTA es regeix, en primer lloc, pels seus Estatuts Socials, inscrits en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i, en allò que no hi estiga previst, pel Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2015 de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana.

 

DOCUMENTACIÓ INSTITUCIONAL

FEVECTA publica anualment una memòria on es recullen totes les activitats realitzades per l'entitat i les xifres més destacades del sector cooperatiu de treball a la Comunitat Valenciana.

Accés a la Memòria Anual